Start Nr 112 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5
 • Uchwały podjęte 15 grudnia 2020r. podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr XXIX/256/20 w sprawie wyrażenia woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek ewidencyjnych nr 1526, 1615 i 1649 obręb Rabka-Zaryte.
  - Uchwała Nr XXIX/255/20 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/183/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.15.2019.
  - Uchwała Nr XXIX/254/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 28 października 2020 r. w sprawie usytuowania posągu na granitowym cokole.
  - Uchwała Nr XXIX/253/20 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z 23 listopada 2020 r. na Uchwałę Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania (dalej: ?Uchwała?) zmieniona Uchwałą Nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r.
  - Uchwała Nr XXIX/252/20 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  - Uchwała Nr XXIX/251/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  - Uchwała Nr XXIX/249/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  - Uchwała Nr XXIX/248/20 w sprawie: określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
  - Uchwała Nr XXIX/247/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/206/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Rabka-Zdrój

 • Uchwały podjęte 30 grudnia 2020r. podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Budżetowa Nr XXX/268/20 Uchwała BUDŻETOWA GMINY RABKA-ZDRÓJ NA 2021 ROKRady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr XXX/266/20 w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  - Uchwała Nr XXX/265/20 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finan-sowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  - Uchwała Nr XXX/264/20 w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  - Uchwała Nr XXX/262/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok .
  - Uchwała Nr XXX/261/20 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Rabki-Zdroju
  - Uchwała Nr XXX/260/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  - Uchwała Nr XXX/259/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój do Związku Euroregion ?Tatry?
  - Uchwała Nr XXX/258/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Rabki-Zdroju
  - Uchwała Nr XXX/257/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka ? Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości oraz wkładu pieniężnego.

 • Spotkanie z wiceministrem
  Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder wziął udział w spotkaniu gmin należących do Forum Beskidu Wyspowego z wiceministrem rozwoju odpowiedzialnym na turystykę Andrzejem Gutem-Mostowym.

 

 • Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w roku 2020
  Rok 2020 był dla Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju pracowity. Straż kolejny raz udowodniła, że jest służbą potrzebną, wielozadaniową i skuteczną. Według raportu komendanta Straży Miejskiej Kazimierza Zapały, w ub.r. formacja ta w głównej mierze zajmowała się reagowaniem za liczne interwencje ze strony mieszkańców.

 • Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego
  Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2020 roku. Urząd zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów urodzenia, zgonu, udzielaniem ślubów czy z wydawaniem wypisów z aktów stanu cywilnego.

 • Ul. Tetmajera ?uzbrojona?
  Łagodna zima sprzyjała pracom wykonywanym przez ZWIK na ul. Tetmajera. Spółka wykonała sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg w górnym odcinku drogi, gdzie powstało w ostatnim czasie sporo nowych zabudowań.

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Ponicach i wodociągu w Chabówce
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozstrzygnął prze-targ na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice oraz sieci wodociągowej w Chabówce w gmi-nie Rabka-Zdrój?.

 • Projektujemy przebudowę ul. Poniatowskiego
  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza Leszka Świdra, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju opublikował ogłoszenie o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie, pn.: ?Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 364538K ul. Poniatowskiego na odcinku w km ok.: od 2+060 do 3+305?.

 • Dotacja dla rabczańskiego szpitala
  Dzięki pomocy Pana Senatora Bogdana Pęka, 29 grudnia, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Szpitalowi dotację w wysokości 200.000,00 zł na Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

 • Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Dotacje zostały przyznane na dziesięć projektów. Łącznie na zadania przeznaczono 95.000 zł.

 • Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego.

 • Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wy-chowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolem, w gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2021/2022
  Zapisy do przedszkoli odbywają się w dniach 08.03 - 19.03.2021 r.

 • Łatwiej złożysz wniosek o dofinansowanie na wymianę pieca!
  Od maja 2021 osoby, chcące otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, będą mieć do dyspozycji dwa sposoby wygenerowania wniosku o płatność. Obok Portalu Beneficjenta, uruchomiony zostanie generator wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rządowy Program ?Czyste Powietrze" ma na celu likwidację starych kotłów grzewczych i zachęcenie do kompleksowej termomodernizacji domów.

 • Podział województwa małopolskiego na obwody łowieckie
  Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski informuje Mieszkańców województwa małopolskiego, o projekcie podziału Małopolski na 242 obwody łowieckie.