Start Nr 118 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5

Uchwały podjęte 15 lipca 2021r. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:

 • Uchwała Nr XXXVII/336/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXXVII/335/21 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

 • Uchwała Nr XXXVII/334/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

 • Uchwała Nr XXXVII/333/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Uchwały podjęte 28 czerwca 2021r. podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:

 • Uchwała Nr XXXVI/332/21 w sprawie przekazania skargi z 13 maja 2021r. (data wpływu) opatrzonej nr ORG.1510.5.2021.

 • Uchwała Nr XXXVI/331/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 kwietnia 2021r. (data wpływu) opatrzonej nr ORG.1510.3.2021.

 • Uchwała Nr XXXVI/329/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXXVI/328/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania,

 • Uchwała Nr XXXVI/327/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 • Uchwała Nr XXXVI/326/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy

 • Uchwała Nr XXXVI/325/21 w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.

 • Uchwała Nr XXXVI/324/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XXXVI/323/21 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej

 • Uchwała Nr XXXVI/322/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy

 • Uchwała Nr XXXVI/321/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2021/2022.

 • Uchwała Nr XXXVI/320/21 w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju w strukturze Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju

 • Uchwała Nr XXXVI/319/21 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLI/313/06 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju.

 • Uchwała Nr XXXVI/318/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 • Uchwała Nr XXXVI/317/21 w sprawie: wystosowania apelu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, adresowanego do Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego, dotyczącego wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji w których następuje spalanie węgla na obszarze uzdrowiska, w wydzielonych strefach ochronnych A oraz B.

 • Uchwała Nr XXXVI/316/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 • Uchwała Nr XXXVI/315/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2020 r.

 • Uchwała Nr XXXVI/314/21 w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.

____________________________________________________________________________

 

 • Nowe opłaty parkingowe
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła nowe stawki opłat za parkowanie na płatnych parkingach w centrum miasta i ujednoliciła obowiązujące stawki.
 • Plac zabaw gotowy
  Zakończyły się roboty budowlane na nowo powstałym placu zabaw w Rdzawce.
 • Gminy uzdrowiskowe obradowały w Ciechocinku
  15 lipca 2021 r. w Ciechocinku obradowali przedstawiciele gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. niewidomych lub słabowidzących i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do samodzielności w życiu dorosłym.
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.
  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
 • Miliony na likwidację niskiej emisji
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 994/21 w sprawie przyznania gminie Rabka-Zdrój kolejnego dofinansowania do dopłaty dla mieszkańców gminy do wymiany kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe.
 • Mieszkania dla młodych
  Rabka-Zdrój, wspólnie z kilkunastoma gminami z terenu województwa małopolskiego, przystąpiła do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska z siedzibą w Brzesku.
 • Badaj się i bądź zdrów!
  1 lipca ruszył rządowy program „Profilaktyka 40 PLUS”. Każdy Polak po 40. roku życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrycie rozwijających się chorób.
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU BANKOWEGO, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE"
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego...
 • Wyszukiwarka EkoDotacji
  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu uruchomił Wyszukiwarkę EkoDotacji - pierwsze narzędzie online do przeszukiwania i filtrowania wszystkich dostępnych dziś ofert dofinansowania i wsparcia proekologicznych inwestycji dla wszystkich rodzajów beneficjentów - od osób prywatnych, przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy aż do związków wyznaniowych.
 • Spotkanie w ramach konsultacji uchwały antysmogowej
  W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia w gminie Rabka-Zdrój lokalnej uchwały antysmogowej dla strefy A i B uzdrowiska z Panem Piotrem Łyczko, zastępcą dyrektora Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wygłosił prezentację na temat uchwały antysmogowej, a następnie odpowiedział na pytania i wątpliwości mieszkańców.
 • Rabka jednak powalczy o miliony
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju na posiedzeniu 28 lipca zablokowała wniosek burmistrza Leszka Świdra, by starać się o ponad 4 miliony złotych na termomodernizację budynków m.in. szkół. - Jestem zawiedziony. Cała nasza praca poszła na marne - nie ukrywa irytacji włodarz miasta. A radni mają pretensje do burmistrza, że źle to zorganizował.
  Ostatecznie jednak na dodatkowym posiedzeniu, 29 lipca Rada Miejska w Rabce-Zdroju upoważniła burmistrza Leszka Świdra do złożenia wniosku do programu Klimatyczne Uzdrowiska o dofinansowanie w wysokości 70% do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój.
 • II etap konkursu na logo Gminy Rabka-Zdrój
  Zapraszamy serdecznie do głosowania w konkursie na logo Gminy Rabka-Zdrój. Głosy mogą oddać wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. Każdy może oddać jeden głos na wybrany logotyp.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - przypomnienie
  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie przypominam, że od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.