Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 75 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 75

Uchwały podjęte podczas XXXIX sesji  Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia  2017 r. :

  • UCHWAŁA NR XXXIX/309/17  w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2018
  • UCHWAŁA NR XXXIX/307/17  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  • UCHWAŁA NR XXXIX/305/17  w sprawie: uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju skierowanej do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko drastycznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyżek tych opłat w kolejnych latach
  • UCHWAŁA NR XXXIX/304/17  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej
  • UCHWAŁA NR XXXIX/303/17  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  • UCHWAŁA NR XXXIX/302/17  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rabka ? Zdrój na lata 2018-2025


Osobowość Rabki-Zdroju ? czas na zgłoszenia

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz  za  całokształt  działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości.

Zdrowa Energia Uzdrowiska
Rada Miejska w Rabce-Zdroju wyraziła zgodę na przystąpienie do porozumienia cywilnoprawnego Klaster Energii ?Zdrowa Energia Uzdrowiska?. W jego skład wchodzić będzie Gmina Rabka-Zdrój i partner Dotacje Optymalne DO.EKO z Tarnowa.

Zakończyła się budowa mostu w Ponicach.
Stara przeprawa znajdująca się na wjeździe do wsi na potoku Poniczanka została rozebrana, a obok niej stanął od podstaw nowy most.


Nabór na wymianę kotłów
Gmina Rabka-Zdrój ogłasza nabór na podpisywanie umów na inwestycje wymiany starych źródeł ciepła dla osób znajdujących się na liście beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2017-2025 pod nazwami: ?Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe ? Obniżenie poziomu niskiej emisji? oraz ?Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe ? Obniżenie poziomu niskiej emisji?.
Link do Regulaminu:
http://www.gmina.rabka.pl/main/REGULAMIN_NA_WYMIANE_KOTLOW


IB odbierze odpady
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój w roku 2018. Na przetarg napłynęły dwie oferty - od firmy IB Odpady Sp. z o.o. z Nowego Targu i Zakładów Komunalnych w Rabce-Zdroju. Wygrała oferta firmy  IB Odpady. Cena ofertowa złożona przez tę firmę była najkorzystniejsza i nie miała charakteru ceny rażąco niskiej, a wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego.

:::Harmonogram wywozu odpadów - Rabka_Zdrój

:::Harmonogram wywozu odpadów - sołectwa

Rada Miejska przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Rabka-Zdrój w latach 2018-2025.
Dokument ten powstał w wyniku pracy zespołu, który został powołany zarządzeniem burmistrz Ewy Przybyło.

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła budżet:
(wyciąg z Uchwały NR XXXIX/309/17)
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie
70 848 800,00 zł , w tym:
1) dochody bieżące: 60 456 300,16 zł
2) dochody majątkowe 10 392 499,84 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie
73 128 412,00 zł ,

 

Podatki w 2018 roku
Podatek od nieruchomości
(wyciąg z Uchwały NR XXXVIII/292/17):
1. Od gruntów:
...
2. Od budynków lub ich części :
...
3. Od budowli - 2 % ich wartości.

Uchwałą NR XXXVIII/293/17 z dnia 29.11.2017 r. uchylono uchwałę Nr XLI/276/13  z dnia 28.10. 2013 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rabka-Zdrój:
1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dopuszczalnej masie całkowitej:


Rezolucja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju do Rady Ministrów RP oraz Sejmu i Senatu RP przeciwko drastycznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyżek tych opłat w kolejnych latach
Podniesienie stawek opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. do kwoty 140 zł za tonę składowanych odpadów w roku 2018, następnie do 170 zł w roku 2019 oraz do kwoty 270 zł w 2020 roku powoduje znaczny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co bezpośrednio przełoży się na konieczność podniesienia już wysokich stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, które w przypadku Gminy Rabka Zdrój wynoszą 11,50 zł za osobę miesięcznie w przypadku segregowania odpadów i 23,00 zł w przypadku niesegregowania odpadów.
Cena za odbiór i zagospodarowanie tony odpadów komunalnych z terenu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2017 wynosiła dla odpadów niesegregowanych 548,64 zł za tonę natomiast dla odpadów segregowanych 440,64 zł za tonę. W związku z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska nastąpił drastyczny wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2018 do kwoty 645,00 zł za odbiór tony odpadów niesegregowanych oraz 615,00 zł za odbiór tony odpadów segregowanych.
Wprowadzenie wspomnianego wyżej Rozporządzenia spowoduje drastyczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów w całym kraju.


Na sport dzieci i młodzieży
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku