Start Rocznik 2019 (nr 87-98) nr 89 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 marca 2019 16:49

Uchwały podjęte podczas IV sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r.:

 • Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie:rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2018r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.5.2018.
 • Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2019.
 • Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2019-2027
 • Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie upoważnienia Burmistrza Rabki-Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn. ?Strategia elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój?
 • Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
 • Uchwała Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie, jako członka wspierającego.


Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r.:

 • Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: powołania członka do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce ?Zdroju.
 • Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowe
 • Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
 • Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 • Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospo-darowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój


Jacek Latawiec został nowym radnym
10 lutego 2019 r w sołectwie Rdzawka odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z okręgu wyborczego nr 15. Uprawnionych do głosowania było 1211 wyborców, natomiast w głosowaniu udział wzięło 373. Kandydat Mateusz Wójtowicz otrzymał 41 głosów, a kandydat Jacek Latawiec 322 głosy i tym samym został wybrany zdecydowaną ilością głosów na Radnego Miejskiego.  


Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
10 lutego w sołectwach gminy Rabka-Zdrój przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowe władze gromadzkie wybierano w Chabówce, Ponicach i Rdzawce.


Młodzieżowa Rada Miasta powołana
Uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju formalnie ustanowiono Młodzieżową Radę Miasta i zatwierdzono jej statut.


Miasto w ?słonecznym? stowarzyszeniu
Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa.  Jest to element realizacji projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", w którym nasza gmina uczestnicy.


Dotacje na kulturę przyznane
Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder rozstrzygnął doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. W tym roku dotacje na jedenaście zadań otrzymało dziewięć stowarzyszeń, fundacji, kół, organizacji regionalnych i kulturalnych. Łączna suma przyznanych dotacji to 87 550 zł.

Budowa chodnika w Chabówce
Mieszkańcy Chabówki i właściciele działek znajdujących się na trasie planowanej inwestycji mogli się zapoznać ze wstępnym projektem budowy chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej.


Osobowość Rabki-Zdroju ? czas na zgłoszenia
Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz  za  całokształt  działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości.


Nowe E-dowody od 4 marca 2019 r.
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane będą od 4 marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Rozmowy o kulturze
Z inicjatywy burmistrza Leszka Świdra w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie dotyczące kierunków rozwoju kultury na terenie miasta i gminy. Z zaproszenia skorzystali mieszkańcy, przedstawiciele i członkowie organizacji kulturalnych oraz stowarzyszeń, artyści, ludzie kultury i sztuki.


Wymień kocioł i nie płać mandatu!
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa.


Informacja dla rolników  - zwrot podatku akcyzowego
Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.