Start Rocznik 2019 (nr 87-98) nr 93 Krótko-szybko o czerwcu str.2
Krótko-szybko o czerwcu str.2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 lipca 2019 09:12

 

 • Dzień Dziecka w Rabce-Zdroju
  1 czerwca, podczas uroczystej inauguracji Dnia Dziecka burmistrz Miasta Dzieci Świata Leszek Świder złożył życzenia wszystkim dzieciom. W tym dniu pod muszlą wystąpili: Zespół Dziecięcy Promyczki z Dobrej,  Promyczki z Nowego Sącza, Studio Tańca ?JAVONELIS? Mariampol (Litwa), Zespół Tańca Ludowego ,,KAUSKUTIS? (Litwa) i Zespół Regionalny ?KIERPCUSIE? z Przedszkola w Chabówce.
 • IV Mundurowy Dzień Dziecka
  Mundurowy Dzień Dziecka to rokrocznie jedna z najciekawszych i najbardziej lubianych imprez, organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Również w tym roku nie zawiedli ani organizatorzy, ani publiczność, ani piękna pogoda, która sprawiła, że po muszlę przybyły prawdziwe tłumy.
 • Orzeł w koronie wrócił do szkoły
  W Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju odbyła się w środę niezwykła uroczystość. Za sprawą Stanisława Jareckiego, do szkoły wrócił orzeł w koronie, który wieńczył drzewiec starego sztandaru szkoły.
 • Mistrzowie pięknego czytania
  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju odbyło się rozstrzygniecie IX edycji konkursu "Pięknego Czytania". W tym roku wzięło w nim udział 44. uczniów z klas 1-8 Szkół Podstawowych z Rabki i okolic.
 • Kamila Krygicz laureatką XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  W dniach 7-9 czerwca odbył się finał centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Tucholi, w którym I LO im. E. Romera reprezentowała uczennica Kamila Krygicz, jako jedna z siedmiu finalistów z województwa małopolskiego.
 • Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka
  W dniu 17 czerwca w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce odbyło się spotkanie z okazji wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie ?Kawalerowie Orderu Uśmiechu ? obrońcy praw dziecka? organizowanym przez szkołę. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia ?Szeryf Praw Dziecka? w ramach projektu UNICEF ?Szkoła z Prawami Dziecka?.
 • Uczniowie SP nr 2  zdobyli najwyższą nagrodę w Projekcie "Tydzień Dasha i Dota?
  Projekt zakładał zastosowanie robotów edukacyjnych na zaję-ciach lekcyjnych. Do projektu przystąpiły szkoły z całej Polski. Szkoła Podstawowa nr 2 znalazła się wśród 23, które zrealizowały wszystkie cztery zadania jakie należało wypełnić, aby móc starać się o certyfikaty i nagrodę główną.
 • Podsumowanie roku w pracowni ceramicznej
  W pracowni ceramicznej Klajster Majster przy ul. Sądeckiej w Rabce-Zdroju odbyło się zakończenie roku dla dzieci i młodzieży, która uczęszczała na zajęcia ceramiczne do Grażyny Habiedy.

 

VII - Angelika Buksa - SP Chabówka
VIII ? Dawid Filas - SP 1


Kamila Krygicz laureatką XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
W dniach 7-9 czerwca odbył się finał centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Tucholi, w którym I LO im. E. Romera reprezentowała uczennica Kamila Krygicz, jako jedna z siedmiu finalistów z województwa mało-polskiego. Finał centralny był dwuetapowy ? składał się z etapu pisemnego (test), po którym najlepsza 10-tka kwalifikowała się do etapu ustnego.
Kamila, jedyna z województwa małopolskiego zakwalifikowała się do finału Olimpiady i tym samym uzyskała tytuł laureata oraz 10 miejsce w kraju. Dzięki temu sukcesowi i własnej, ciężkiej pracy Kamila ma zagwarantowany wstęp na wiele uczelni i na  różne kierunki biologiczne.
We wrześniu, w ramach nagrody weźmie udział w wyprawie przy-rodniczo ? turystycznej na Cypr.
Serdecznie gratulujemy Kamili, oraz jej opiekunce mgr Agacie Dworszczak.


Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka
W dniu 17 czerwca w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce odbyło się spotkanie z okazji wręczenia nagród w ogólno-polskim konkursie ?Kawalerowie Orderu Uśmiechu ? obrońcy praw dziecka? organizowanym przez szkołę. Patronat honorowy nad konkursem literacko-plastycznym objął Rzecznik Praw Dziecka ? Mikołaj Pawlak oraz Małopolski Kurator Oświaty ? Barbara Nowak. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia ?Szeryf Praw Dziecka? w ramach projektu UNICEF ?Szkoła z Prawami Dziecka?.
Na uroczystość przybyli: Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty; Leszek Świder ? Burmistrz Miasta Rabki-Zdrój; Alicja Sienkowiec ? Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu; Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Mariola i Piotr Burcanowie oraz Józef Mateja; Lucyna Tomaszek ? Pielęgniarka Naczelna Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju; Jan Pitek  ? Wicedyrektor Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdro-wiskowym w Rabce-Zdroju z Anną Czyszczoń ? Kierowni-kiem wychowania; Iwona Szymaszek ? Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci ?Solidarność? w Radziszo-wie z Bożeną Mrowiec ? kiero-wnikiem wychowania; Łukasz Jarosz ? zawodowy mistrz świata w kick boxingu.
Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Pana Krystiana Mordarskiego. Lista nagrodzonych:
http://www.zsurabka.tit.pl/images/bohaterowieorderuusmiechu.pdf
Następnie wręczono odznaczenia ?Szeryfa Praw Dziecka?. Idea przyznawania odznaczeń  opiera się na założeniu, iż każde dziecko ma prawo do uczestniczenia w życiu lokalnym swojej społecz-ności jako pełnoprawny obywatel. Oznacza to, że ma możliwość oceniania działań podejmowanych na rzecz najmłodszych oraz zgłaszania swoich pomysłów osobom odpowiedzialnym za realizację danych przedsięwzięć. Otrzymanie tego tytułu jest formą docenienia i podziękowania za szczególne zasługi, a także zobo-wiązaniem do dalszej pracy.
W tajnym  głosowaniu, kapituła składająca się z przedstawicieli samorządu uczniowskiego w skła-dzie: Anna Piątkowska (LO), Karolina Wójciak  (LO), Aleksander Kaciupa (SP), Marta Jeske (SP) ?Szeryfa Praw Dziecka? przyznanła:
Leszkowi Świdrowi za zaanga-żowanie w rozwój Miasta Dzieci Świata, tworzenie infrastruktury przyjaznej dzieciom, starania o czyste powietrze, działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej młodzieży oraz otwartość na pomysły dzieci i młodzieży.
Alfredzie Lipnickiej za to, że ?dogaduje się z młodzieżą bez słów?, zawsze obdarza serdecz-nym uśmiechem każdego pacjenta, emanuje od niej ?młodość ducha?, dzięki niej pobyt w sanatorium mija nam w miłej atmosferze, jest kochaną, serdeczną i miłą pielę-gniarką, która całkowicie poświę-ca się chorym dzieciom.
Łukaszowi Jaroszowi ? wybi-tnemu sportowcowi, za wzór do naśladowania, wskazywanie wła-ściwych ścieżek życiowych, moty-wowanie i wspieranie do walki z wewnętrznymi słabościami, za działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży leczonej w Rabce-Zdroju.
Magdalenie Czerwińskiej-Wyraz za wielkie zaangażowanie i wy-trwałość w pomoc chorym na mukowiscydozę dzieciom, za przeprowadzanie akcji charyta-tywnych na ich rzecz, za walkę o każdy lepszy dzień w ich trudnej sytuacji życiowej, za serce oddane dzieciom  i uśmiech wywołany na ich twarzach.
Doktorowi Andrzejowi Pogorzelskiemu ? wieloletniemu Prezesowi ?Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą?, który posiada nie tylko wiedzę i doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy ale i wy-jątkową empatię oraz skromność. Jest lekarzem, którego ?nigdy się nie zapomina?, daje wsparcie wielu chorym dzieciom, odznacza się cierpliwością i bezintereso-wnością w swoich działaniach zachowując jednocześnie pogodę ducha.
W części artystycznej uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez Renatę Sieńko, Urszulę Tuszyńską, Ewę Kierzyk i Katarzynę Pistoja przedstawili spektakl podsu-mowujący projekt edukacyjny ?Lata 20., lata 30.?, który realizowany był w szkole od po-czątku czerwca 2019r. przenosząc wszystkich uczestników w klimat minionych lat?

Uczniowie SP nr 2  zdobyli najwyższą nagrodę w Projekcie "Tydzień Dasha i Dota?  
Projekt zakładał zastosowanie robotów edukacyjnych na zaję-ciach lekcyjnych. Do projektu przystąpiły szkoły z całej Polski. Szkoła Podstawowa nr 2 znalazła się wśród 23, które zrealizowały wszystkie cztery zadania jakie należało wypełnić, aby móc starać się o certyfikaty i nagrodę główną.
Na zadania konkursowe składały się zarówno praca uczniów jak i nauczycieli.Uczniowie wykonali komplet zadań na lekcjach z infor-matyki z nauczycielką  mgr  Martą Tabaszewską-Bochnar, która z kolei wzięła udział w zajęciach w webinarium, dokumentowała oraz publikowała prace, dzieliła się doświadczeniami z innymi nau-czycielami i szkołami uczestni-czącymi w projekcie. I za te prace uczniowie ze swoją opiekunką uzyskali certyfikaty i wywalczyli główne trofeum, którym jest szko-lenie ?Wykorzystanie robotów na zajęciach edukacyjnych?, skiero-wane do uczniów i nauczycieli.


Podsumowanie roku
w pracowni ceramicznej
W pracowni ceramicznej Klajster Majster przy ul. Sądeckiej w Rabce-Zdroju odbyło się zakoń-czenie roku dla dzieci i młodzieży, która uczęszczała na zajęcia ceramiczne do Grażyny Habiedy. Po powitaniu wszystkich przyby-łych, instruktor i jednocześnie właścicielka pracowni cerami-cznej rozdała dyplomy uczest-nikom zajęć i podsumowała rok. Był słodki poczęstunek i drobne upominki, które ufundował Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.
W pracowni można było podzi-wiać wszystkie prace, które przez ten rok stworzyły dzieci. Wśród obecnych na zakończeniu był burmistrz Leszek Świder.
Pracownia działa 10 lat. W tym roku szkolnym, który trwał od września do czerwca, w zajęciach brało udział 35 dzieci. Zajęcia odbywały się trzy dni w tygodniu.