Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 100 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5

 • Uchwały podjęte podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 29 stycznia 2020.:

- Uchwała Nr XVIII/144/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

- Uchwała Nr XVIII/143/20 w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalania regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rabka-Zdrój oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

- Uchwała Nr XVIII/142/20 w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka ? Zdrój do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- Uchwała Nr XVIII/141/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.

- Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie: zmiany uchwały XVI/109/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rabka-Zdrój i ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tej sprawie.

- Uchwała Nr XVIII/139/20 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych,prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój zmienionej uchwałą nr XVI/110/19 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój .

 • Urząd Miejski podsumował miniony 2019 rok
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wydał ulotkę w której można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, pozyskanych środkach zewnętrznych, budżetu gminy, edukacji, wydarzeń kulturalnych i planów na przyszłość. Ulotka dostępna pod adresem: http://www.gmina.rabka.pl/download/815.
 • Informacja Straży Miejskiej z wykonywanych czynności w roku 2019
  Rok 2019 był dla Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju pracowity. Straż kolejny raz udowodniła, że jest służbą potrzebną, wielozadaniową i skuteczną. Sprawozdanie z wykonywanych czynności za rok 2019 - http://www.gmina.rabka.pl/download/822
 • Sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego
  Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2019 roku.
 • Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju koncentruje się na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.
 • Na sport dzieci i młodzieży
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
 • Nowi specjaliści w Poradni Ginekologicznej
  Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju powiększa swój zespół lekarzy. Zatrudnienie nowych specjalistów spowoduje podniesienie jakości usług. Dodatkowo na stałe do poradni przeniesiony został aparat USG dzięki czemu pacjentki będą miały wykonywania badania w trakcie wizyt.
 • Badano natężenie ruchu
  Na zlecenie Burmistrza Rabki-Zdroju w dniach od 12 do 19 grudnia 2019 roku w Chabówce przy Szkole Podstawowej, gdzie istnieje ograniczenie prędkości do 40 km/h, przeprowadzono badania natężenia i parametrów ruchu.
 • ?Bezpieczne ferie? w Rabce-Zdroju
  13 stycznia Małgorzata Gromala Z-ca Burmistrza Rabki-Zdroju uczestniczyła w spotkaniu z podkom. Marcinem Grzymek Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju oraz Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Stanisławem Kowalcze dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii.
 • System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. https://portal-sow.pfron.org.pl
 • Monitoring jakości powietrza w Rabce-Zdroju
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że Gmina Rabka-Zdrój zawarła z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska porozumienie o współpracy w zakresie monitoringu jakości powietrza, na mocy którego nasza gmina otrzymała stację pomiarową.
 • Program przeciwdziałania uzależnieniom
  Rada Miejska Rabki-Zdroju zatwierdziła zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
 • Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym
  Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego.
 • Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli,
  Zapisy do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 02.03.2020 r. ? 13.03.2020 r.
 • Dyżur pracownika PGNiG
  Informujemy, że dyżur pracownika PGNiG O.D. sp. z o.o., będą odbywać się w 2020 r. w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2. od godz. 8.00 do godz. 14.00. Najbliższy dyżur 9 marca.
 • Asystent pomoże niepełnosprawnym
  Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Bezpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie i mediacje
  Od 1 stycznia 2020 każdy może skorzystać bezpłatnej porady prawnej, obywatelskiej lub mediacji. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę.
 • Korpus Solidarności ? szansa dla rozwoju wieloletniego wolontariatu
  Wolontariusze to nieoceniona pomoc dla organizacji pozarządowych i instytucji. Gdyby nie oni, wiele wartościowych wydarzeń nie mogłoby się odbyć. By jednak oni byli zadowoleni i wspierali organizacje długofalowo, potrzebne jest przekazywanie koordynatorom i organizatorom elementarnej wiedzy i kształtowanie umiejętności zarządzania potencjałem wolontariuszy. Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wolontariatu - Korpus Solidarności.
 • Małopolski pociąg do kariery
  Projekt ?Kierunek Kariera? i ?Kierunek Kariera Zawodowa? doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących w powiecie nowotarskim!