Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 101 Krótko-szybko o lutym str.2
Krótko-szybko o lutym str.2

 • Nowe władze RUTW
  6 lutego 2020 r. odbyło się Nad-zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lidia Gilewicz pełniąca funkcję Prezesa Zarządu od 14 czerwca 2019 r. złożyła rezygnację. Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została Elżbieta Szarawara.
 • V Charytatywny Bal Walentynkowy 
  Około 120 gości, wśród nich przedstawiciele rabczańskiego samorządu burmistrz Leszek Świder i radny Paweł Rogowiec, wzięło udział w dorocznym Charytatywnym Balu Walentynkowym, zorganizowanym tradycyjnie w remizie OSP w Skomielnej Białej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce-Zdroju.
 • Zaangażowana Szkoła
  Wiceburmistrz Małgorzata Gromala odebrała od wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki promesę w wysokości 1,8 miliona złotych na projekt edukacyjny, który będzie realizowany w szkołach gminy Rabka-Zdrój.
 • Dziękujemy sponsorom!
  Dzięki sponsorom w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Rdzawce, został odmalowany górny korytarz, a na sali teatralnej wymieniona została drewniana scena i wymieniony został sprzęt nagłaśniający.
 • Razem dla Marysi
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce- Zdroju z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w akcję niesienia pomocy Marysi. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zorganizowali kiermasze słodkości, które odbyły się na terenie szkoły.
 • Senior i Seniorka Roku 2019 
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w Małopolskim Plebiscycie ?Poza Stereotypem ? Senior i Seniorka Roku 2019?.
 • Pomagamy słabszym
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju podobnie, jak w ubiegłym roku, postanowiła pomóc także bezdomnym zwierzętom ze schroniska. 20 lutego placówka rozpoczęła zainicjowana przez klasę VIa akcję pomocową dla zwierząt.
 • Pamięci prezydentowej pani Marii Kaczyńskiej
  W Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą śp. pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej (1942-2010). Stanął on w ogrodzie różańcowym przy kościele św. Marii Magdaleny, a jego odsłonięcia dokonał prezydent RP Andrzej Duda.
 • Mam hobby i SMOG - Mały Maraton Profilaktyczny
  W Szkole Podstawowej w Rdzawce odbyło się spotkanie z panem Piotrem Ślęzakiem- człowiekiem, którego historia jest świadectwem wartości, siły pasji, zainteresowań i hobby.
 • Gmina Rabka-Zdrój w programie ?Umiem pływać?
  Od lutego 2020 roku na basenie przy ŚCRU w Rabce-Zdroju realizowany jest projekt powszechnej nauki pływania ?UMIEM PŁYWAĆ?, w ramach działania ?Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży?.

Nowe władze RUTW
6 lutego 2020 r. odbyło się Nad-zwyczajne Walne Zebranie Człon-ków Stowarzyszenia Rabczań-skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lidia Gilewicz pełniąca funkcję Prezesa Zarządu od 14 czerwca 2019 r. złożyła rezygna-cję. Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu Stowa-rzyszenia. Prezesem Zarządu została Elżbieta Szarawara. Funkcję  Wiceprezesa RUTW Zarząd powierzył Aleksandrze Kopczyńskiej. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie i funkcję sekretarza pełni Krystyna Wojdyła
skarbnika - Zofia Chuda, człon-kiem ds. organizacyjnych jest Andrzej Knotz, a ds. sportu - Ewa Rypel. Na najbliższym posiedze-niu Zarząd podejmie Uchwałę o wyborze drugiego Wiceprezesa.
V Charytatywny
Bal Walentynkowy
Około 120 gości, wśród nich przedstawiciele rabczańskiego samorządu burmistrz Leszek Świder i radny Paweł Rogowiec, wzięło udział w dorocznym Chary-tatywnym Balu Walentynkowym, zorganizowanym tradycyjnie w re-mizie OSP w Skomielnej Białej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Inte-lektualną koło w Rabce-Zdroju. Bal odbywał się pod honorowym patronatem posła Edward Siarki i burmistrza Rabki-Zdroju. Uczest-nicy spotykają się w okresie noworoczno-karnawałowym na wspólnej zabawie, by miło spędzić czas, zintegrować się i pomóc potrzebującym. Podczas ubiegło-rocznej imprezy zebrano ponad 30 tys. zł. Dochód z tegorocznego balu pomoże stworzyć w budynku przy ulicy Podhalańskiej  Środo-wiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych osób z niepełno-sprawnością intelektualną. Taka placówka zapewni im codzienną opiekę terapeutyczną i rehabili-tacyjną oraz umożliwi sprawniej-sze funkcjonowanie w społeczeń-stwie. PSONI korzysta w tym projekcie ze wsparcia Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, który złożył wniosek w tej sprawie o dofinansowanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zaangażowana Szkoła
Wiceburmistrz Małgorzata Gromala odebrała od wicemarszał-ka województwa małopolskiego Łukasza Smółki promesę w wyso-kości 1,8 miliona złotych na projekt edukacyjny, który będzie realizowany w szkołach gminy Rabka-Zdrój. Celem projektu, który nosi nazwę "Zaangażowana szkoła", jest rozwój kompetencji kluczowych 508 uczniów szkół gminy Rabka-Zdrój poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz wzrost kompetencji 50 nau-czycieli szkół poprzez ich udział w studiach podyplomowych i szkoleniach. Projekt realizowany będzie w okresie 33 miesięcy w szkołach prowadzonych przez samorząd Rabki-Zdroju. Planowa-ne działania oparte są na indywi-dualnie zdiagnozowanym zapo-trzebowaniu poszczególnych placówek i będą prowadzane z uwzględnieniem indywidu-alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów obję-tych wsparciem.
Dziękujemy sponsorom!
Dzięki sponsorom w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Rdzawce,  został odmalowany górny korytarz, a na sali teatralnej wymieniona została drewniana scena i wymieniony został sprzęt nagłaśniający. Kolorowe rysunki zachwyciły nie tylko najmłod-szych uczniów, lecz także tych starszych i nauczycieli. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim zaangażowanym w to dzieło.
Razem dla Marysi
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce- Zdroju z ogromnym zaangażowa-niem włączyła się w akcję niesie-nia pomocy Marysi. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zorganizo-wali kiermasze słodkości, które odbyły się na terenie szkoły. W tłusty czwartek Samorząd Szkolny wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizował dysko-tekę, z której dochód  przeznaczo-ny został dla chorej dziewczynki.
Podsumowując naszą, szkolną akcję z wielką radością pragniemy przekazać, że łączna kwota wyniosła 3173,43 zł.
Dziękujemy serdecznie. Jesteście wielcy!
Senior i Seniorka Roku 2019
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w Małopolskim Plebiscycie ?Poza Stereotypem ? Senior i Seniorka Roku 2019?.
Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych osób star-szych (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablo-nowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.
Szczegółowe informacje, regula-min oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/znasz-seniorow-i-seniorki-pelnych-pasji-do-31-marca-br-zglos-ich-do-malopolskiego-plebiscytu-poza-stereotypem-senior-i-seniorka-roku-2019-1972.html
Zgłoszenia należy przekazywać najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).
Pomagamy słabszym
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju podobnie, jak w ubiegłym roku, postanowiła pomóc także bezdomnym zwierzętom ze schro-niska. 20 lutego placówka rozpo-częła zainicjowana przez klasę VIa akcję pomocową dla zwierząt.
Dotychczas zebrano 520 zł, ale akcja pomocowa trwa nadal. Szkoła gromadzi karmę, obroże, miski, zabawki i inne akcesoria, a rodzice uczniów pomogą dostarczyć wszystko do schroniska.
Pamięci prezydentowej
pani Marii Kaczyńskiej
W Rabce-Zdroju odbyła się uro-czystość odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą śp. pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej (1942-2010). Stanął on w ogrodzie różańcowym przy kościele św. Marii Magdaleny, a jego odsłonięcia dokonał prezy-dent RP Andrzej Duda.
Maria Kaczyńska mieszkała wraz z rodziną w Rabce-Zdroju w latach 1951-1961. Przyszła Pierwsza Dama uczęszczała tu do szkoły podstawowej, a potem do LO im. E.Romera, gdzie w 1961 roku zdała maturę. W budynku liceum znajduje się tablica upamiętniająca jej pobyt w tej szkole.
W uroczystym odsłonięciu pom-nika, który poświęcił ks. proboszcz Paweł Duźniak, obok głowy państwa wzięli udział również m.in. posłanka Anna Paluch, poseł Edward Siarka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wojewoda Piotr Ćwik, marszałek Witold Kozłowski, starosta Krzysztof Faber, a rabczański samorząd reprezentował burmistrz Leszek Świder.
W drugiej części uroczystości pre-zydent spotkał się z mieszkańcami Rabki-Zdroju w Szkole Podstawo-wej nr 2, gdzie podziękował za ?jak zawsze ciepłe przyjęcie?.
Mam hobby i SMOG
- Mały Maraton Profilaktyczny
W Szkole Podstawowej w Rdzawce odbyło się spotkanie z panem Piotrem Ślęzakiem- człowiekiem, którego historia jest świadectwem wartości, siły pasji, zainteresowań i hobby. Celem zajęć profilaktycznych było rozbu-dzenie zainteresowań, zainspiro-wanie do aktywności, "poszuki-wanie siebie", a także uświadomie-nie jak realizować swoje marzenie i zapobiegać uzależnieniom.
Natomiast 21 lutego dzieci i mło-dzież naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych doty-czących istotnego obecnie proble-mu, jakim jest SMOG. Uczniowie dowiedzieli się skąd się bierze smog, czym jest i jak sobie z nim radzić.
Gmina Rabka-Zdrój
w programie ?Umiem pływać?
Od lutego 2020 roku na basenie przy ŚCRU w Rabce-Zdroju reali-zowany jest projekt powszechnej nauki pływania ?UMIEM PŁYWAĆ?, w ramach działania ?Wspieranie przedsięwzięć w za-kresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży?. Gmina Rabka-Zdrój otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wyso-kości 20 000 zł. Koszt całkowity zadania to 64 796,80 zł.
Z nauki pływania w ramach projektu korzysta 158 uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych