Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 104 Kurenda - Informator samorządowy str.7
Kurenda - Informator samorządowy str.7
 • Uchwały podjęte podczas XXII Sesji Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju w dniu 15 maja 2020r.

 1. Uchwała Nr XXII/171/20 w sprawie: rozpatrzenia pisma z 13 grudnia 2019r. (data wpływu) Pani A.G.

 2. Uchwała Nr XXII/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

 3. Uchwała Nr XXII/169/20 w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane

 4. Uchwała Nr XXII/168/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 5. UCHWALA NR XXII/167/20 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020 -2027

 6. Uchwała Nr XXII/166/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 7. Uchwała Nr XXII/165/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą "SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju

 8. Uchwała Nr XXII/164/2020 w sprawie: opłaty prolongacyjnej

 9. Uchwała Nr XXII/163/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 10. Uchwała Nr XXII/162/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/154/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31.03.2020 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój

 11. Uchwała Nr XXII/161/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka ? Zdrój

 12. Uchwała Nr XXII/160/20 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

 

 • Komunikat dla podatników
  Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy
  Pragnę Państwa poinformować, iż w związku z powstałymi utrudnieniami w działalności gospodarczej bądź brakiem możliwości jej prowadzenia, Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwały w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

 • Płatności odroczone ? pomoc dla przedsiębiorców
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju zdecydowała o pomo-cy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, poprzez odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 • Opłaty za parkowanie wznowione
  W związku ze złagodzeniem ograniczeń stanu epidemicznego w Polsce, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje o wznowieniu obowiązku uiszczania opłat za parkowanie na parkingach i zatoczkach postojowych płatnych wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Rabce-Zdroju.

 • Szpital w Rabce-Zdroju rozpoczyna wykonywanie testów na koronawirusa
  Od 19 maja Szpital Miejski w Rabce-Zdroju wykonuje testy immunologiczne. Testy wykrywające przeciw-ciała są przydatne do potwierdzenia wcześniejszej ekspozycji na SARS-CoV-2 oraz oceny odpowiedzi immunologicznej pacjenta, identyfikacji bezobjawowych nosicieli wirusa oraz w badaniach epidemiologicznych.

 • Szpital wznawia wykonywanie zabiegów
  Od 18 maja 2020 r. szpital wznawia wykonywanie zabiegów chirurgicznych na Oddziale Chirurgii Planowej z zakresu Chirurgii Ogólnej oraz Ortopedii. Pobyt i zabiegi operacyjne będą wykonywane z zachowaniem dodatkowych szczególnych środków ostrożności zgodnych z zaleceniami epidemiologicznymi.Osoby zainteresowane leczeniem operacyjnym prosimy o kontakt z lekarzami naszych Poradni Specjalistycznych - Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub z sekretariatem Oddziału.

 • Tężnia i pijalnia do remontu
  Jedną z największych atrakcji Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - pijalnię i tężnię solankową - czeka remont. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego na obu budynkach. Stary gont zastąpi blachodachówka. Magistrat do połowy czerwca czeka na oferty od wykonawców zainteresowanych zleceniem. Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Remont drogi na Traczykówce
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę drogi gminnej 364552 K ul. Traczykówka w km 0+002,33 - 0+342,31. Inwestycja polegać będzie na przebudowie jezdni, poboczy, budowie chodników, przebudowie skrzyżowań, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września. Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej

 • Kolejna faza przebudowy ul. Nowy Świat
  Przebudowa ulicy Nowy Świat w Rabce-Zdroju weszła w kolejną fazę. Do tej pory udało się zebrać starą warstwę nawierzchni, a powstały wykop uzupełnić tłuczniem i podbudową, na której zostanie położona nowa warstwa jezdni.

 • Dom Solanki prawie gotowy
  Budowa Domu Solanki w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju powoli dobiega końca. Wewnątrz ogromne wrażenie robi duży herb Rabki-Zdroju autorstwa Jerzego Koleckiego, który jest wykonany z soli. Wrażenie z pewnością wzrośnie, gdy zostanie podświetlony.

 • Trwa remont stadionu
  Rusza trzeci etap prac na Stadionie Miejskim przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju. Przypomnijmy, iż już od jakiegoś czasu trwają tu prace przy budowie nowej bieżni lekkoatletycznej i przebudowie budynku klubowego. Teraz nadszedł czas na murawę.

 • Kasprowicza prawie gotowa
  Miesiąc przed terminem zakończyła się przebudowa ulicy Kasprowicza w Rabce-Zdroju. Inwestycja jest już gotowa - ulica ma nową nawierzchnię i chodniki, przysłowiową wisienką na torcie będzie już tylko montaż oznakowania pionowego i poziomego.

 • PSZOK w Zarytem przyjmuje odpady wielkogabarytowe
  Burmistrz Rabki - Zdroju informuje, iż odpady wielkogabarytowe można dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej do Urzędu Miejskiego w Rabce ? Zdroju odpady wielkogabarytowe można oddać w ilości 1m3 na rok na nieruchomość.

 • Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Podczas odbywającej się dzisiaj XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój w roku 2020.

 • Rozbudowa strefy rekreacji w Ponicach
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na rozbudowę strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w Ponicach na terenie należącym do gminy. Chodzi o teren za rzeką, naprzeciwko szkoły, na którym znajduje się już zaplecze rekreacyjno-sportowe.

 • Rusza program ?Czyste Powietrze? 2.0
  Nowa odsłona programu ?Czyste Powietrze?, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, startuje już 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

 • Mityngi on-line dla Anonimowych Alkoholików
  Wspólnota Anonimowych Alkoholików pragnie poinformować wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom uzależnionym znaleźć pomoc w tym zakresie.

 • Powszechny spis rolny 2020
  W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 24 września 2019 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 24 września 2019 r.), skorygowany i uzupełniony 18 grudnia 2019, 9 stycznia 2020 i 17 stycznia 2020 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój ? Zakopane na odcinku Rdzawka ? Nowy Targ

 • Dotacje dla sektora organizacji społecznych
  6 maja ruszył konkurs na projekty sektorowe w pro-gramie Aktywni Obywatele ? Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywa-telskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.