Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 105 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5

 • Uchwały podjęte podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju w dniu 30 czerwca 2020r.

- Uchwała Nr XXIII/172/20 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju

- Uchwała Nr XXIII/173/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka ? Zdrój za rok 2019

- Uchwała Nr XXIII/174/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki ? Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

- Uchwała Nr XXIII/175/20 w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rabka-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój

- Uchwała Nr XXIII/176/20 w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- Uchwała Nr XXIII/177/20 w sprawie: uchwalania Regulaminu uczestnictwa w realizacji w realizacji projektu pod nazwą ?Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski?

- Uchwała Nr XXIII/178/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

- Uchwała Nr XXIII/179/20 w sprawie: zmiany uchwały nr X/58/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

- Uchwała Nr XXIII/180/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXIII/181/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030

- Uchwała Nr XXIII/182/20 w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.

- Uchwała Nr XXIII/183/20 w sprawie: rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019 r. (data wpływu)opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce ?Zdroju ORG.1510.15.2019

- Uchwała Nr XXIII/184/20 w sprawie: rozpatrzenia pisma z 11 marca 2020 r. (data wpływu) Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

- Uchwała Nr XXIII/185/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Zaryte?

- Uchwała Nr XXIII/186/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Słone?

- Uchwała Nr XXIII/187/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Traczykówka?

- Uchwała Nr XXIII/188/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ? Nowy Świat?

- Uchwała Nr XXIII/189/20 w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla ?Centrum?

- Uchwała Nr XXIII/190/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Orkana?

- Uchwała Nr XXIII/191/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Łęgi?

- Uchwała Nr XXIII/192/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Rynek?

- Uchwała Nr XXIII/193/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla ?Sądecka?

- Uchwała Nr XXIII/194/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówka

- Uchwała Nr XXIII/195/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawka

- Uchwała Nr XXIII/196/20 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponice

- Uchwała Nr XXIII/197/20 w sprawie rezolucji dotyczącej równego traktowania szpitali wchodzących do sieci szpitali oraz szpitali funkcjonujących poza siecią szpitali w zakresie wzrostu finansowania w związku z epidemią COVID 19

- Uchwała Nr XXIII/198/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r.

- Uchwała Nr XXIII/199/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 • Wotum zaufania i absolutorium
  30 czerwca zebrała się Rada Miejska w Rabce-Zdroju. Głównym celem obrad była ocena wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok.
  Podczas tejże sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju burmistrz Leszek Świder, wiceburmistrz Małgorzata Gromala i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skowron oraz radni wzięli udział w uroczystym pożegnaniu dwóch zasłużonych dla miasta osób. 31 maja, po blisko 30 latach służby, na emeryturę przeszedł podinsp. Henryk Chudy, komendant Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Z tej okazji komendant był gościem na sesji, na której przedstawiciele samorządu podziękowali mu za dobrą i owocną współpracę oraz życzyli miłych chwil na emeryturze. Kwiaty, podziękowania i gratulacje odbierała też Maria Nowacka, wieloletnia kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, która po przepracowaniu 40 lat na rzecz gminy i 28 w jednostce podległej miastu, przeszła na emeryturę. Burmistrz i radni podziękowali jej za pracę na rzecz miasta i mieszkańców, za zaangażowanie i życzyli jej, by czas emerytury był czasem miłego wypoczynku i rozwijania zainteresowań.
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm./ oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju uchwały Nr XVI/104/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 roku, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2014 r., poz. 6039.
 • Informacja o wolnych miejscach w placówkach wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój:
  Przedszkole Miejskie Nr 1 ? 12 miejsc,
  Przedszkole Nr 2 ? 12 miejsc,
  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 ? 11 miejsc,
  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 ? 3 miejsca,
  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 ? 8 miejsc,
  Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 ? 9 miejsc,
  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ponicach ? 12 miejsc,
  Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ponicach? 10 miejsc,
  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rdzawce ? 1 miejsce.
 • "Zdalna szkoła+"
  50 nowych laptopów zakupi Urząd Miejski w Rabce-Zdroju w ramach programu "Zdalna szkoła+". Najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez samorząd złożyła firma F.H.U. Horyzont K. Lech z Gorlic, która dostarczy zamówione laptopy w cenie 98 tysięcy złotych.
 • Przebudowa Piłatówki
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju szuka wykonawcy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi Piłatówka w miejscowości Rdzawka".
 • Litwinówka do przebudowy
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozpoczął przygotowania do przebudowy drogi Litwinówka w Rdzawce.
 • Aleja Tysiąclecia do remontu
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg i wyłonił wykonawcę przebudowy drogi gminnej 364511 K Aleja Tysiąclecia w km 0+074,00 - 0+270,00. Na ogłoszony przez samorząd przetarg wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą, opiewającą na 480 214,68 zł, złożyła firma F.H.U. KOŚMIDER Stanisław Kośmider z Rabki-Zdroju i to z nią zostanie podpisana umowa na realizację robót.
 • Postępy na stadionie
  Każdy tydzień przynosi kolejne postępy w pracach, jakie toczą się na Stadionie Miejskim przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju. Firma, która przebudowuje obiekt, "wyszła z ziemi" i uporała się z pracami związanymi z odwodnieniem terenu i kanalizacją deszczową.
 • Więcej rekreacji w Chabówce
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg rozbudowę strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce. Przetarg wygrało Biuro Techniczne, Usługi Budowlane Artur Żądło ze Spytkowic, a koszt inwestycji wyniesie 115 658,19 zł.
 • Lampy znowu świecą
  Po miesięcznej przerwie spowodowanej epidemią i brakiem kuracjuszy w Rabce-Zdroju, miasto przywróciło pełne oświetlenie ulic w godzinach nocnych.
 • Droga do remontu
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi gminnej 364552 K ul. Traczykówka w km 0+002,33 - 0+342,31. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOŚMIDER z Rabki-Zdroju, która zrealizuje zadanie za cenę 865 208,27 zł.
 • ?Orlik? wraca do szkoły
  Na skutek nieporozumień związanych z wprowadzeniem odpłatności za korzystanie z "Orlika", burmistrz Leszek Świder wydał dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 polecenie odstąpienia od umowy z klubem sportowym "Wierchy", na mocy której od marca to właśnie klub administrował "Orlikiem".
 • Jak pomóc czworonogom
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy dla schroniska w Racławicach, z którym Gmina ma podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na naszym terenie.
 • ?Czyste Powietrze?: e-wnioski bez wychodzenia z domu
  Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Czyste Powietrze?. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.
 • Nowy program ?Moja Woda?
  Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu ?Moja Woda?. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.
 • Wznowiono dyżury pracownika PGNiG
  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 wznowione zostaną dyżury pracownika PGNiG w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.
 • ?Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2035?
  W odpowiedzi na wzrost w ostatnich latach poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz w związku z wprowadzeniem regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym, Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do stworzenia Strategii elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2035?. Aby podjęta inicjatywa była skuteczna, do stworzenia tego dokumentu niezbędna jest opinia mieszkańców naszej gminy. Poniżej adres:
  docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gLVRmC3sVxT-f-q5buBBH2iVEIYtu7VXeYD swy8z9Ji9qg/viewform?usp=sf_link
 • Fotowoltaika dla firm od PGNIG
  PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło ofertę rozwiązań fotowoltaicznych dla firm. Oferta pod nazwą ?Fotowoltaika dla firm?, obejmuje między innymi kompleksową realizację inwestycji wraz z doradz-twem w zakresie doboru technologii i sposobów finansowania oraz przyłączeniem do sieci i serwisem (tzw. instalacja ?pod klucz?).
  www.pgnig.pl/fotowoltaika
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 665 612 087
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów w powszechnym Spisie Rolnym
  Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r. Spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.