Start Rocznik 2021 (nr 111-122) nr 120 Kurenda - Informator Samorządowy str.8
Kurenda - Informator Samorządowy str.8 PDF Drukuj Email

 

 • Uchwały podjęte podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021r.
  - UCHWAŁA NR XLII/353/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2021 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.7.2021.
  - UCHWAŁA NR XLII/352/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
  - UCHWAŁA NR XLII/351/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  - UCHWAŁA NR XLII/350/21 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVII/335/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
  - UCHWAŁA NR XLII/349/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju w strukturze UM w Rabce-Zdroju
  - UCHWAŁA NR XLII/348/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/324/21 Rady Miejskiej w `Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - UCHWAŁA NR XLII/347/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój oraz tymczasowych pomieszczeń
  - UCHWAŁA NR XLII/346/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
  - UCHWAŁA NR XLII/345/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r. w spra-wie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania
  - UCHWAŁA NR XLII/344/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkującemu na terenie Gminy Rabka - Zdrój bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała - Nowy Targ
  - UCHWAŁA NR XLII/343/21 w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XXXVII/286/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
  - UCHWAŁA NR XLII/342/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka- Zdrój
  - UCHWAŁA NR XLII/341/2021 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju.
 • Uchwała podjęte podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 lipca 2021r.
  - Uchwała nr XXXIX/340/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
 • Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lipca 2021r.
  - Uchwała Nr XXXVIII/339/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
  - Uchwała Nr XXXVIII/338/21 w sprawie upoważ-nienia Burmistrza Rabki-Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój" w ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budyn-kach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych
 • Rocznica nadania praw miejskich
  21 września 1953 roku nadano Rabce prawa miejskie. Kolejną ważną datą w powojennej historii Rabki jest 1 stycznia 1967 r., kiedy to przyznano Rabce status uzdrowiska.
 • Ruszyła budowa mostu
  Rozpoczęła się budowa mostu na potoku Poniczanka w Rabce-Zdroju. Zastąpi on starą, wąską przeprawę łączącą ulice Nowy Świat i Do Pociesznej Wody.
 • Roboty na Tetmajera
  Trwa przebudowa ulicy Tetmajera w Rabce-Zdroju. Prace prowadzone są na górnym odcinku ulicy.
 • Działka dla GOPR
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny działki o pow. 0.3814 położonej przy Alei Tysiąclecia na rzecz Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Przetargi na wykonanie remontów kolejnych dróg
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetargi na remonty kolejnych dróg w gminie. Pierwsza planowana inwestycja, to przebudowa drogi do osiedla Zborkówka w Ponicach, druga to przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce, w trzecim przypadku jest to przebudowa ul. Zgody w Rabce-Zdroju.
 • Remonty zabytkowych willi
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił postępowania ofertowe i szuka firm, które przeprowadzą prace konserwatorskie w willach "Warszawianka" i "Liliana".
 • Garncarska po remoncie
  Dobiegł końca remont ulicy Garncarskiej w Rabce-Zdroju. Droga została przebudowana na odcinku od mostku w kierunku Gilówki.
 • Także Rabka-Zdrój z uchwałą antywęglową
  Niepołomice, Oświęcim, Krzeszowice, Skawina, Rabka Zdrój, Czarny Dunajec i Nowy Targ - to małopolskie samorządy, które wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem od 1 stycznia 2030. Podczas XLV zdalnej sesji Sejmiku Woj. Małopolskiego przyjęto lokalne uchwały antysmogowe dla gmin Niepołomice, Krzeszowice, Skawina, Rabka Zdrój, Czarny Dunajec oraz miast Oświęcim i Nowy Targ.
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).
 • Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  Na podstawie art. 42b ust.1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, podaje się do publicznej wiadomości informacje przedło-żone przez nw. koło łowiecki, o miejscu przechowy-wania książek ewidencyjnych pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie:
  KOŁO ŁOWIECKIE ,,KNIEJA" W SKAWIE
  Miejsce wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych w łowisku:
  Skawa 346, 34-713 Skawa