Start Rocznik 2021 (nr 111-122) nr 121 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
 • Uchwały podjęte podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 października 2021r.
  UCHWAŁA NR XLIII/362/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
  Uchwała Nr XLIII/361/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Uchwała Nr XLIII/360/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2021 r."
  Uchwała Nr XLIII/359/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny
  Uchwała Nr XLIII/358/21 w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Uchwała Nr XLIII/357/21 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarzą-dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Uchwała Nr XLIII/356/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/344/21 Rady Miejskie w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkującemu na terenie Gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ.
  Uchwała Nr XLIII/355/21 w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju.
  Uchwała Nr XLIII/354/21 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.

 • Polski Ład dla Rabki-Zdroju
  Gmina Rabka-Zdrój otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł" w wysokości 4 950 000,00 zł.

 • O uzdrowiskach w Senacie
  Dnia 26 października 2021 r. w Senacie RP miało miejsce posiedzenie wspólne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedsta-wiciele zarządu SGU RP oraz burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i gmin uzdrowiskowych.

 • Gmina Rabka-Zdrój awansowała w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
  W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2020 rok gmina Rabka-Zdrój znalazła się na 181 miejscu pośród 642 gmin miejsko-wiejskich. W 2019 roku Gmina Rabka-Zdrój była na 207 miejscu, a w 2018 zajmowała pozycję 400.

 • Miejskie inwestycje
  Trwają prace na budowie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach. W sierpniu stanęły fundamenty, a obecnie mury sięgają już parteru, zaś wykonawca powoli przygotowuje się do zbrojenia płyty. Zakres prac obejmuje również wieżę do suszenia węży strażackich. Koszt budowy to 2 177 552,72 zł.
  Postępują także prace przy budowie nowej przeprawy, która połączy ulice Nowy Świat i Do Pociesznej Wody w Rabce-Zdroju. Koszt prac to ok. 4,1 miliona złotych.
  Ruszyły także prace na terenie wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Nowo wybrany wykonawca wszedł na teren budowy i rozpoczął prace porządkowe.

 • Rabka jednak bez geotermii
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie przekaże pieniędzy na wykonanie w Rabce-Zdroju odwiertu badawczego, który by ocenił, czy pod ziemią są wody geotermalne.

 • Zakaz palenia węglem - chcemy czystego powietrza
  Niepołomice, Oświęcim, Krzeszowice, Skawina, Rabka Zdrój, Czarny Dunajec i Nowy Targ - to małopolskie samorządy, które wprowadzają całko-wity zakaz palenia węglem od 1 stycznia 2030. Podczas XLV zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto lokalne uchwały antysmogowe dla tych gmin.

 • Nagrody i awanse dla nauczycieli i dyrektorów
  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju burmistrz Leszek Świder oraz wiceburmistrz Małgorzata Gromala spotkali się z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i przedszkoli z terenu gminy.

 • Zabiegi chirurgii piersi
  W Oddziale Chirurgii Planowej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdrój odbył się pierwszy zabieg obustronnej podskórnej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją. Pacjentka z patogenną mutacją BRCA1+ zdecydowała się na leczenie operacyjne, które zmniejszyło u niej ryzyko raka piersi o 90%.

 • Nowe badania w laboratorium Szpitala
  Szpital Miejski w Rabce -Zdroju informuje, że od najbliższego poniedziałku (18.10) w laboratorium przyszpitalnym będą wykonywane nowe badania:
  ASO ilościowo - cena jednostkowa 15 zł.
  Beta HCG ilościowo - cena jednostkowa 32 zł.
  LDH - cena jednostkowa 12 zł.
  RF ilościowo - cena jednostkowa 21 zł.
  Białko całkowite - cena jednostkowa 7 zł
  Białko w moczu - cena jednostkowa 10 zł
  Etanol - cena jednostkowa 34 zł
  Wyniki do odbioru w tym samym dniu po godz. 15:00

 • Sprostowanie informacji o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
  W związku z pojawieniem się na portalu społecznościowym informacji na temat przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, Burmistrz Rabki-Zdroju wyjaśnia, że dokładamy wszelkich starań, aby skorzystać z jak największej ilości projektów.

 • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii
  Zaawansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski dla gminy Rabka-Zdrój:
  Lp. Instalacja w projekcie wykonane
  1 Kolektory słoneczne 48 36
  2 Pompy Ciepła 8 7
  3 Fotowoltaika 67 32

 • Darmowe bilety kolejowe dla 18-latków
  Młodzi Polacy mogą ubiegać się o darmowe bilety kolejowe do Unii Europejskiej. Po raz kolejny dzięki inicjatywie DiscoverEU wspieranej przez Parlament Europejski, obywatele unii, którzy mają 18 lat, mogą ubiegać się o bezpłatne bilety kolejowe pozwalające podróżować pociągami po Europie.