Start
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 marca 2022 20:21
 • Uchwały podjęte podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 r.

-Uchwała Nr XLVIII/389/22 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

-Uchwała NR XLVIII/388/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

-Uchwała Nr XLVIII/387/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

-Uchwała Nr XLVIII/386/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

-Uchwała Nr XLVIII/385/22 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Kilińskiego do SIM Małopolska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

-Uchwała Nr XLVIII/384/22 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rabce - Zdroju.

-Uchwała Nr XLVIII/383/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/376/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

-Uchwała Nr XLVIII/382/22 w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju.

 • Pieniądze na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
  Gmina Rabka-Zdrój uzyskała 4,2 mln zł na "Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój".

 • Opłaty od posiadania psa
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój obowiązuje opłata od posiadania psów. Informacja o wysokości opłaty, została dołączona do decyzji podatkowych na rok 2022.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła podwyżki diet dla radnych.

 • Zgodnie z przyjętą uchwałą, przewodniczący rady Michał Skowron będzie zarabiać 2560 zł miesięcznie. Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego Rady to 2050 zł, przewodniczących komisji - 1900 zł, a dla szeregowych radnych 1700 zł. Radni nieobecni stracą 10%, czyli 170 zł.

 • Osobowość Rabki-Zdroju – czas na zgłoszenia. Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju.

 • Dotacje na kulturę przyznane
  Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder rozstrzygnął doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

 • Porozumienie ws. przebudowy skrzyżowania
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju, na wniosek burmistrza Leszka Świdra, wyraziła zgodę na zawarcie umowy między rabczańskim samorządem a Powiatem Nowotarskim dotyczącej finansowania kolejnych etapów projektowania przebudowy skrzyżowania ulicy Podhalańskiej, Sądeckiej i Kilińskiego w Rabce-Zdroju.

 • Wraca stara, mała architektura
  Jak informuje burmistrz Leszek Świder, miasto planuje odbudować dawny słup ogłoszeniowy obok kawiarni Mon Ami.
  Od Redakcji: O odbudowanie tej tablicy ogłoszeniowej, będącej jednym z kilku przedwojennych obiektów małej architektury uzdrowiskowej, zaprojektowanych wtedy przez technika budowniczego (stopień inżyniera uzyskał w 1952 roku) Józefa Grochowalskiego, wnosiliśmy do Urzędu od 2011 roku wielokrotnie, dostarczając nawet zdjęcia tego obiektu. Mamy nadzieję, że w końcu odbudowa zostanie zrealizowana.

 • Budowa remizy OSP w Ponicach
  Zakończyły się główne prace murarskie na budowie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach. Wykonano mury, wymurowano szczyty, wieżyczkę, wylano płyty, a nad częściową murowaną stanęła drewniana więźba.

 • Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju za 2021 rok
  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju koncentruje się na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz na upowszechnianiu literatury i czytelnictwa.

 • Podsumowanie działalności JR-G w Rabce-Zdroju
  W 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju służbę pełniło 41 strażaków, a wśród nich 8 oficerów, 10 aspirantów, 22 podoficerów i 1 stażysta. Dowódcą JRG jest mł. bryg. Jacek Fic, a jego zastępcą st. kpt. Grzegorz Drobny.

 • Gmina Rabka-Zdrój wniosła do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa prawo własności do nieruchomości położonej na Zaborni o pow. 0,665 ha. Wartość nieruchomości została wyceniona na 797 tysięcy złotych.

 • Zakup radiowozu ze wsparciem samorządu
  Gmina Rabka-Zdrój, przekazując dotację na Fundusz Wsparcia Policji, pomogła w zakupie radiowozu, który został przekazany na rzecz Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju.

 • Poznaj swojego sąsiada – seniora
  Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Ich izolację pogłębiła trwająca od dwóch lat pandemia. Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać się o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy instytucjonalnej.

 • Bądź EKO i oszczędzaj energię!
  Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej skierowany jest do konsumentów mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek.

 • Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków deklaracji o zainstalowanych źródłach ciepła i spalania paliw do 1MW. W przypadku niezłożenia deklaracji grozić będzie kara grzywny. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównego powodu zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Na zgłoszenie źródła ciepła, które było uruchomione przed 1 lipca 2021 r. mamy czas do 30 czerwca br., natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.