Start
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 lipca 2022 15:07
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LIII Sesji w dniu 29 czerwca 2022r
  - Uchwała nr LIII/424/22 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.
  - Uchwała nr LIII/425/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za rok 2021
  - Uchwała nr LIII/426/22 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  - Uchwała nr LIII/427/22 w spawie: zmiany uchwały nr LII/416/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Rabka - Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  - Uchwała nr LIII/428/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej
  - Uchwała nr LIII/429/22 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2022/2023,
  - Uchwała nr LIII/430/22 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój,
  - Uchwała nr LIII/431/22 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XXVIII/237/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2020 r.,
  - Uchwała nr LIII/432/22 w sprawie: w sprawie: zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - Uchwała nr LIII/433/22 w sprawie: kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Rabce-Zdroju wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  - Uchwała nr LIII/434/22 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  - Uchwała nr LIII/435/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój,
  - Uchwała nr LIII/436/22 w sprawie: przekazania wniosku z dnia 4 maja 2022 r. według właściwości,
  - Uchwała nr LIII/437/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Biura Cechów Zdunków Polskich,
  - Uchwała nr LIII/438/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece,
  - Uchwała nr LIII/439/22 w sprawie: przyjęcia deklaracji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju” - etap II (44),
  - Uchwała nr LIII/440/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju,
  - Uchwała nr LIII/441/22 w sprawie Rezolucji dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


 • Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
  Za nami jedna z najważniejszych w roku sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Radni dyskutowali nad stanem gminy, a na koniec ocenili działalność burmistrza Rabki-Zdroju i jego zespołu. Ocenia była pozytywna. Leszek Świder otrzymał od radnych wotum zaufania, a na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

 • Rozstrzygnięto Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju. Nowym dyrektorem została pani mgr Anna Spicha. Nowa dyrektor otrzymała nominację na pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 1 września 2022 roku, a zakończy 31 sierpnia 2027 r.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił drugie postępowanie na zadanie pn. "Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów zrealizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką”. Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Gmina Rabka-Zdrój otrzymała kolejną, rządową dotacji, w wysokości prawie 10 milionów złotych, na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju oraz przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła ekwiwalent pieniężny dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy za wyjazd do akcji i udział w ćwiczeniach.

 • 24 czerwca odbyła się XI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z udziałem Wiceburmistrza Rabki-Zdroju Małgorzaty Gromala, na której m.in. przyjęto przyjęcia projektu Statutu MRM

 • Jest już koncepcja "Mieszkań dla młodych", które z inicjatywy rabczańskiego samorządu, przy wsparciu państwowych środków, zostaną wybudowane na Zaborni w Rabce-Zdroju. W budynku znajdą się 54 mieszkania, w większości 2-pokojowe, a także 3-pokojowe i po kilka mieszkań jedno i czteropokojowych.

 • Burmistrz Leszek Świder podpisał umowę na wykonanie odbudowy willi "Pod Aniołem". Budynek częściowo spłonął w pożarze we wrześniu 2018 roku.

 • Zakończyła się budowa nowego mostu na Poniczance w Rabce-Zdroju wraz z dojazdami, łączącego ulice Do Pociesznej Wody i Nowy Świat.