Start
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 października 2022 09:06
 • Uchwała Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęta w dniu 26 września 2022r nr LV/448/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LIV Sesji w dniu 5 września 2022r

 • UCHWAŁA NR LIW447/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

 • Uchwała Nr LIV/446/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • Uchwała Nr LIV/445/22 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

 • Uchwała Nr LIV/444/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie Gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ

 • Uchwała Nr LIV/443/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie herbu Gminy Rabka-Zdrój w ogólnopolskim progami turystycznym – "Magnes Turysty – tu byłem…".

 • Uchwała Nr LIV/442/22 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka - Zdrój

 • Od 21 września 2022r. można składać w OPS w Rabce-Zdroju wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974).
  Do pobrania wniosek i klauzula RODO:
  http://ops.rabka.pl/wp-content/uploads/2022/09/ wniosek-o-pellet.docx
  http://ops.rabka.pl/wp-content/uploads/2022/ 09/RODO.pdf

 • W związku z ogromnym wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz przedstawionymi przez premiera Mateusza Morawieckiego założeniami tzw. "Tarczy solidarnościowej", która przewiduje m. in. zobowiązanie administracji samorządowej do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od 1 października tego roku, Gmina Rabka-Zdrój zmuszona jest do ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego. W podobnej sytuacji znalazły się wszystkie samorządy w Polsce.
  Wobec powyższego Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że od 1 października bieżącego roku oświetlenie uliczne na terenie Gminy Rabka-Zdrój będzie wyłączane w godzinach pomiędzy 24 a 5 rano.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).
  Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące przyznawania rekompensat oraz wzory dokumentów a także materiały pomocnicze są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce Rządowa Tarcza Energetyczna:
  https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 • Wójt Gminy Nowy Targ, Burmistrz Rabki-Zdroju, Szpital Miejski, Fundacja PoWer i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podpisali porozumienie o współpracy na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Już w grudniu w Ludźmierzu zostanie otwarte pierwsze na Podhalu Centrum Pomocy Dzieciom.

 • Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy "A" ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój - "Rabka-Zdrój Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Zakończyła się przebudowa ulicy Brzozowej w Rabce-Zdroju. Gminna droga została przebudowana na odcinku ok. 220 metrów. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Pocztową.

 • Prace przy budowie wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju powoli dobiegają końca. Urządzenia są zamontowane, robotnicy brukują plac, a sam plac wodny nabiera kolorów. Inwestycja będzie gotowa jeszcze tej jesieni, a jej uruchomienia możemy spodziewać się już w nowym sezonie letnim.

 • Z udziałem wiceministra ds. turystyki Andrzeja Guta-Mostowego, burmistrza Leszka Świdra i prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorza Biedronia, odbyła się prezentacja Mobilnego Centrum edukacyjnego "Turystyczna Szkoła", które gościło w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju.

 • Osobom, które skończyły sto lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe. W Małopolsce ZUS wypłaca 145 takich wyjątkowych świadczeń. Od marca 2022 r. wynosi ono 4 944,79 zł brutto.

 • Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków.
  Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.
  Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem:
  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

 • Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowo rok i cztery miesiące na wymianę nieekologicznych, niskoefektywnych urządzeń grzewczych. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kotłów bezklasowych.

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która m.in. przedłuża termin ważności bonu turystycznego do 31 marca 2023 r. Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Rodzice, którzy nie wykorzystali bonu, mogą to zrobić do końca marca 2023 roku. Bon turystyczny mogą aktywować rodzice i opiekunowie, na których jest przyznane świadczenie „500+”. Jeżeli rodzić albo opiekun nie ma na swoim profilu PUE zakładki z bonem turystycznym, powinien zgłosić to do Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Od nowego roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dotychczas taki ustawowy obowiązek mieli jedynie płatnicy składek rozliczających składki za więcej niż pięć osób.

 • Fundacja Rozwoju Regionów (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (Partner Projektu) wspólnie realizują Projekt „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowisko-wej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Projektem objęta jest także Rabka – Zdrój.
  Więcej: https://tumalopolska.gridaly.com/info