Start Nr 133 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LVII sesji w dniu 26 października 2022 r.:
  1) Uchwała nr LVII/456/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  2) Uchwała nr LVII/457/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  3) Uchwała nr LVII/458/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  4) Uchwała nr LVII/459/22 w sprawie: wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru,
  5) Uchwała nr LVII/460/22 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  6) Uchwała nr LVII/461/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój,
  7) Uchwała nr LVII/462/22 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju, jako zarządca drogi publicznej gminnej nr K 364558 ul. Zakopiańska, informuje, że w związku z pęknięciem jezdni, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sygn. akt. PINB.5162.10.2022.R z dnia 13.10.2022 r. – której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w dniu 14.10.2022 r. nastąpiło całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów ul. Zakopiańskiej (jezdnia w obu kierunkach wraz z zatoką postojową) na odcinku około 100 metrów w okolicy budynku ul. Zakopiańska nr 116.

 • Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w Ponicach. Remontowany będzie odcinek o długości ok. 1,3 km, od mostu przy Blachotrapezie do szkoły podstawowej.

 • Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju". Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, odbyła się przebudowa istniejącego boiska koło placu zabaw.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę z firmą Kośmider na usunięcie ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów na bulwarach nad Poniczanką.

 • W Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju, z udziałem m.in. burmistrza Leszka Świdra, wiceburmistrz Małgorzaty Gromali oraz wykonawcy inwestycji, odbył się rozruch techniczny wodnego placu zabaw.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).
  Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych

 • Informacje o sposobie i zasadach dystrybucji preparatu stabilnego jodu w Gminie Rabka-Zdrój na wypadek zdarzenia radiacyjnego. W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. profilaktyki jodowej uprzejmie informuję, iż w razie wystąpienia skażenia radiacyjnego w ciągu maksymalnie 8 godzin należy przyjąć preparat ze stabilnym jodem.

 • Dnia 6 października 2022 r. przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SGU RP. Naszą gminę reprezentował burmistrz Leszek Świder. Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP, przyjęcie zmian w składzie zarządu stowarzyszenia oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju burmistrz Leszek Świder w towarzystwie wiceburmistrz Małgorzaty Gromali, spotkał się z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i przedszkoli z terenu gminy. Były życzenia, gratulacje i podziękowania.

 • 57. sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju była poświęcona w części sprawom oświatowym. Przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy szkół i przed-szkoli, dla których rabczański samorząd jest organem prowadzącym, przedstawili informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rabka-Zdrój do pobrania: https://gmina.rabka.pl/download/1481

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę, przy dużo wyższej inflacji, a co za tym idzie dużo wyższym wydatkom Gminy.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła nowe stawki opłaty uzdrowiskowej, która jest pobierana od osób przebywających w Rabce-Zdroju dłużej niż dobę w celach turystycznych, zdrowotnych, wypoczynkowych czy szkoleniowych. Nowa stawka wynosi 4 za dobę i 2 zł dla dzieci do lat 6.

 • Informujemy, że przygotowana została informacja dla osób zainteresowanych nabyciem mieszkań od SIM Małopolska, które zostaną wybudowane na Zaborni w Rabce-Zdroju. Ulotki z informacją będą dostępne m.in. w Urzędzie Miejskim.
  Zarządzenie Nr S.0050.173.2022 wraz z formularzem wniosku do pobrania na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2182071,zarzadzenie-nr-s00501732022-burmistrza-rabki-zdroju-z-dnia-27-pazdziernika-2022r-w-sprawie-ogloszeni.html