Start
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 stycznia 2023 15:29
 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła budżet gminy na 2023 rok. Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetowej. Dochody gminy w przyszłym roku zaplanowano na poziomie 92 mln zł, a wydatki w wysokości 106 mln zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 40 mln zł. Deficyt w wysokości 14 mln zł zostanie spłacony m.in. z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje, które firmy wykonują usługę na kompleksowe zimowe utrzyma-nie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023.

 • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju otrzymał Certyfikat Akredytacyjny od Ministerstwa Zdrowia. Potwierdza on spełnienie przez rabczańską placówkę standardów leczenia szpitalnego. Dokument w tej sprawie podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju uprzejmie informuje, że działając zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w celu właściwej obsługi klientów, w tym usunięciu barier architektonicznych dla osób tego wymagających na podstawie zarządzenia wew. Burmistrza, zostało utworzone Biuro Obsługi Klientów (BOK) na parterze budynku i zostało umieszczone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

 • Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr S.120.9.2022 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr S.120.28.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 20 listopada 2019 roku ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju informuje klientów Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, iż zadania z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej w szczególności :

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2028. Raport o stanie mieszkań przedstawił radnym, podczas sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Rajca.

 • Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowy wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego. Ilość dostępnego paliwa stałego została określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupów preferencyjnych i wynosi:
  - do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg;
  - od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w związku Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1974), od dnia 01.12.2022 r. wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać na 4 sposoby:
  - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy OPS-u,
  - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju - Biuro Obsługi Klienta – BOK (dziennik podawczy),
  - za pomocą poczty tradycyjnej,
  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2020 r. poz. 344): za pośrednictwem platformy ePUAP,/Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /n61qqa2j0b/skrytka /;

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju zakończył realizacje kolejnej instalacji fotowoltaicznej. Łącznie wybudowane zostały już elektrownie fotowoltaiczne o mocy 100 kWp. Pierwsza została wybudowana na początku br. obok oczyszczalni ścieków przy ul. Zaryte, druga niedawno powstała na budynku hali filtrów przy stacji uzdatniania wody naprzeciw Bulwarów nad Poniczanką.

 • Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował XVIII ranking zrównoważonego rozwoju w którym Gmina Rabka-Zdrój zajęła 49 pozycję na 881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich, oraz 6 pozycję spośród gmin małopolskich, uzyskując 57,22 pkt na 107 pkt możliwych.

 • Rabka-Zdrój zdobyła główną nagrodę w 7. edycji konkursu EKO Hestia SPA. Rabczański samorząd został doceniony za konsekwencję, całość działań i determinację włodarzy oraz mieszkańców w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w latach 2017-2021.

 • Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to największy projekt proekologiczny w Polsce i jest stale usprawniany. Zastosowano w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz zostają podwyższone zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji.

 • Od tego roku obowiązują nowe terminy dla płatników składek, na złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wiadomości z tym przypomnieniem na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).