Start
Kurenda. Informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 sierpnia 2023 20:35
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LXVIII sesji w dniu 26 lipca 2023r.
  - Uchwała Nr LXVIII/519/23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/442/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój
  - Uchwała Nr LXVIII/518/23 w sprawie: powołania zespołu w celu przygotowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  - Uchwała Nr LXVIII/517/23 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika
  - Uchwała Nr LXVIII/516/23 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  - Uchwała Nr LXVIII/515/23 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LXVII sesji w dniu 28 czerwca 2023r.
  - Uchwała Nr LXVII/514/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXVII/513/23 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  - Uchwała Nr LXVII/512/23 w sprawie zmiany uchwały nr LX/473/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
  - Uchwała Nr LXVII/511/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/493/23 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2023 r.”
  - Uchwała Nr LXVII/510/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wyna-gradzania nauczycieli zatrudnionych w przed-szkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowa-dzonych przez Gminę Rabka-Zdrój zmienionej uchwałą nr XVI/110/19 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz uchwałą nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój zmienianej uchwałą nr XVI/110/19 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
  - Uchwała Nr LXVII/509/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2022
  Uchwała Nr LXVII/508/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2021 rok
  - Uchwała Nr LXVII/507/23 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.

 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LXVI sesji w dniu 31 maja 2023r.
  - Uchwała Nr LXVI/506/23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/350/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVII/335/21 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
  - Uchwała Nr LXVI/505/23 w sprawie nadania nazwy „Aleja Kadenów” alei parkowej położonej w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 • Komunikat burmistrza
  W dniu 17.07.2023r. na terenie naszej gminy doszło do klęski żywiołowej spowodowanej intensywnymi opadami atmosferycznymi. Do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców dot. uszkodzeń zarówno mienia Gminy jak i własności prywatnej. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wszystkie zgłoszenia i uwagi dot. uszkodzeń w infrastrukturze dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych czy Wód Polskich zostały przesłane wg. kompetencji do Zarządców tych terenów. Gmina Rabka-Zdrój zleca oczyszczanie i udrażnianie oraz naprawę w obrębie dróg gminnych i wewnętrznych (stanowiących posiadanie samoistne Gminy).

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że na numery telefonów Urzędu Miejskiego: 18 26 92 000 wewn.329, wewn.352, wewn.314 mieszkańcy mogą zgłaszać szkody wyrządzone obfitymi opadami deszczu w dniu 17 lipca 2023r. Ponadto, osoby które poniosły straty w budynku mieszkalnym - w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych - w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych mogą ubiegać się o pomoc w formie zasiłku celowego przyznanego na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.
  W tej sprawie należy kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 182680482 lub 182679868

 • Burmistrz Rabki-Zdroju dziękuje wszystkim, którzy pomagali sąsiadom oraz zabezpieczali mienie gminne w Urzędzie Miejskim, Szkole Podstawowej nr 1 czy w Szpitalu Miejskim.

 • Trwa szacowanie i naprawa szkód, jakie na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój spowodowała gwałtowana ulewa. Uszkodzone zostało prywatne mienie i miejska infrastruktura. Powódź całkowicie zniszczyła 4 kładki, a 2 uszkodziła. Zniszczone są drogi osiedlowe, szczególnie te nieutwardzone i chodniki.

 • 19 lipca przed południem Rabkę odwiedził poseł Patryk Wicher. Rozmawiał z burmistrzem Leszkiem Świdrem na temat skutków ulewy w naszym uzdrowisku.

 • Straty jakie wyrządziła w Rabce nawałnica oszacowała specjalna Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Świder poinformował, że straty w miejskiej infrastrukturze oszacowano na około 13 milionów złotych.

 • Rozpoczął się remont deptaka zdrojowego w Rabce-Zdroju. Na odcinku od fontanny ze słonikami do schodów przy willi Warszawa pojawili się robotnicy.

 • Rozpoczyna się termomodernizacja budynku Zakładów Komunalnych przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju. Pozwoli ona nie tylko obniżyć koszty ogrzewania, ale też odnowić zewnętrzny wygląd budynku.

 • W szkole i przedszkolu w Chabówce trwają, zlecone przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, prace związane z termomodernizacją obu budynków. W obiektach edukacyjnych zaplanowano przeprowadzenie prac związanych z ociepleniem budynków polegających na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, stropodachu, a także wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej.

 • Gmina Rabka-Zdrój pozyskała grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju burmistrz Leszek Świder przekazał przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich z Rdzawki, Ponic i Chabówki sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach zadania pn. "Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na terenie Gminy Rabka-Zdrój".

 • Rozstrzygnięty został konkurs, zorganizowany w ramach "Rządowego programu odbudowy zabytków", w którym wzięła udział gmina Rabka-Zdrój, wnioskując o dotacje na remont i zabezpieczenie zabytkowych willi na terenie miasta. Wysokość dofinansowania to 98 %, a warunkiem jego otrzymania był wpis budynku do rejestru zabytków.

 • 20 lipca na terenie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w gruntownie przebudowanym, wyremontowanym pawilonie. Uroczystego otwarcia dokonali: burmistrz Leszek Świder, dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Bogacz, prezes zarządu Szpitala Miejskiego Witold Latusek oraz główny wykonawca, prezes spółki Nowator Andrzej Jąkała.

 • Zakończył się remont drogi powiatowej w Ponicach. Robotnicy zeszli z budowy, a inwestycja czeka już tylko na odbiory. Remontowany był odcinek o długości ok. 1,3 km, od mostu przy Blachotrapezie do szkoły podstawowej.

 • Na terenie miasta, w popularnych lokalizacjach, zostały zainstalowane nowe kamery, z których obraz można na żywo oglądać w Internecie.
  Link do kamer online - https://rabka.aztv.pl/

 • Niecodzienną uroczystość Jubileuszu 100-lecia Urodzin obchodziła dzisiaj Pani Krystyna Rączka mieszkanka Rabki-Zdroju. Ten dzień, to nie tylko zaszczyt dla Jubilatki i wielkie święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Rabka-Zdrój.