Start Nr 153 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5
 • Uchwały podjęte podczas IV posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu14 czerwca 2024r:
  - Uchwała Nr IV/23/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 maja 2024 r.
  - Uchwała Nr IV/22/24 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SIM Małopolska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, której udziałowcem jest Gmina Rabka-Zdrój, poprzez wniesienie przez Gminę Rabka–Zdrój wkładu pieniężnego.
  - Uchwała Nr IV/21/24 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2024 r.
  - Uchwała nr IV/20/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  - Uchwała Nr IV/19/24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
  - Uchwała Nr IV/18/24 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie Rabka Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg
  - Uchwała Nr IV/17/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  - Uchwała Nr IV/16/24 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/325/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r.
  - Uchwała Nr IV/15/24 w sprawie zmiany Uchwały nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r.
  - Uchwała Nr IV/14/24 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
  - Uchwała Nr IV/13/24 w sprawie: zmiany uchwały LXXIV/545/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2023 r.
  - Uchwała Nr IV/12/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 5980 w Rabce-Zdroju ul. Orkana
  - Uchwała Nr IV/11/24 w sprawie nadania nazwy "Skwer Juliana Zubrzyckiego” skwerowi parkowemu położonemu w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr IV/10/24 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
  - Uchwała Nr IV/9/24 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2023 r.
  - Uchwała Nr IV/8/24 w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.

 • Uchwały podjęte podczas III posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 maja 2024r:
  - Uchwała Nr III/7/24 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów „Osiedli"w Gminie Rabka–Zdrój.
  - Uchwała Nr III/6/24 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka.
  - Uchwała Nr III/5/24 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce – Zdroju w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.
  - Uchwała Nr III/4/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rabki-Zdroju.

 • Burmistrz Leszek Świder otrzymał od Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także wotum zaufania.

 • W piątek Rada Miejska w Rabce-Zdroju jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania skwerowi w Parku Zdrojowym, znajdującemu się koło pomnika i fontanny "Nerka", imienia Juliana Zubrzyckiego - dziedzica Rabki-Zdroju i twórcy uzdrowiska.

 • Od marca 2024 roku na terenie Gminy Rabka-Zdrój w 5 szkołach podstawowych są realizowane "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej", w ramach zadania zajęć sportowych finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 • Firma wykonująca odbudowę ulicy Zakopiańskiej, na odcinku, gdzie wystąpiło osuwisko, rozpoczęła ostatni etap prac - asfaltowanie.

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUDMEX w Nowym Sączu realizuje przy ulicy Kilińskiego za ponad 17 mln zł budynek z 54 tanimi mieszkaniami m.in. dla młodych.

 • Rozpoczęły się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Chabówce.

 • 26 czerwca br. w Polanicy Zdroju spotkali się delegaci Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP na Walnym Zebraniu Członków SGU RP. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.