Start Rocznik 2013 (nr 16-27) nr 19 Spacery po Rabce str.6
Spacery po Rabce str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 maja 2013 15:18

W maju absolwenci gimnazjów podejmują decyzje o wyborze szkoły średniej. W Polsce, oprócz obowiązku szkolnego, obejmującego naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach, istnieje obowiązek nauki, któremu podlega młodzież w wieku 17-18 lat, a za jego spełnianie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania ww. obowiązku ustawa o systemie oświaty powierzyła gminom. Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, na terenie którego dziecko mieszka, są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Jeżeli dziecko realizuje ww. obowiązek poza szkołą, na podstawie zezwolenia - decyzji dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu. Niepodjęcie nauki przez dziecko w szkole średniej skutkuje karami od upomnienia po kary grzywny, które mogą być nakładane wielokrotnie.

Czym powinni kierować się absolwenci gimnazjów przy wyborze szkoły średniej?  Nie mają problemu ci, którzy wybierają zasadniczą szkołę zawodową lub technikum, gdyż w tym przypadku decyzja sprowadza się do wyboru przyszłego zawodu, a ten zazwyczaj jest już przemyślany. Natomiast decydując się na liceum, trzeba wybrać taką szkołę, która z jednej strony najlepiej przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych przy naborze przez wyższe uczelnie, a z drugiej rzetelnie zweryfikuje, czy wybór ukierunkowania jest właściwy, czy młody człowiek poradzi sobie po ukończeniu liceum na wybranym kierunku studiów.
A jak wygląda oferta rabczańskich szkół średnich? W Rabce, oprócz jednej klasy technikum informatycznego, nie ma szkół zawodowych. Działają natomiast trzy licea ogólnokształcące, których zadaniem jest przygotowanie młodych ludzi do egzaminów maturalnych i ewentualnej dalszej nauki na studiach wyższych.
Przedstawiamy zatem nasze szkoły średnie i ich oferty: