Start Rocznik 2015 (nr 40-50) nr 43 Krótko-szybko o kwietniu str.2
Krótko-szybko o kwietniu str.2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 maja 2015 15:00


Biblioteka na stacji PKP

7 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki w odrestaurowanym budynku Dworca PKP.
O historii rabczańskiej biblioteki opowiedziała nam jej dyrektor, Pani Anna Gąsior - str.16.

Deklaracja współpracy

8 kwietnia, w oddanym dzień wcześniej budynku Miejskiej Biblioteki uroczyście podpisano deklarację współpracy w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Mało-polska w zdrowej atmosferze”.

Sygnatariusze deklaracji. (foto P.Kolecki)

Wydarzeniu towarzyszyły specjalne wystawy: "autobus energetyczny" i Polskiego Alarmu Smogowego.  (foto P.Kolecki)


"Stan powietrza w Rabce-Zdroju i okolicach oraz sposoby jego ratowania”
Pod takim tytułem odbyła się 13 kwietnia w kawiarni „Zdrojowa” konferencja, zorganizowana przez klub radnych Nasze Miasto Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

O stanie jakości powietrza informował Ryszard Listwan z WIOŚ.  (foto P.Kolecki)

Z Comeniusem w Czechach
Dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju -  Małgorzata Darłak i Renata Jankowska, dyrektor Urszula Dec- Palarczyk oraz 3 nauczycieli i 2 wychowawców Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych wzięło udział w kolejnym i zarazem ostatnim spotkaniu projektowym w szkole koordynującej projekt w Velka Bystrice w Republice Czeskiej w dniach 25 – 29 marca 2015.


"Dwieście lat!"
Burmistrz Ewa Przybyło, w towarzystwie p. Agnieszki Cukrzycoń kierownika USC i przedstawicielek ZUS, odwiedziła panią Antoninę Karkulę z Rdzawki, która w kwiet-niu obchodziła 100. urodziny.


Romer wysoko w rankingach
W poprzednim numerze informowaliśmy o sukcesie I LO w Rabce-Zdroju, które okazało się najlepsze w woj.małopolskim pod względem EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). W rankingu tym uwzględnia się przyrost wiedzy uczniów z matematyki i języka polskiego, porównuje się poziom ich wiedzy  na wejściu to znaczy w roku 2012, kiedy rozpoczęli naukę w liceum z poziomem na wyjściu – ukończenie liceum. Także w  zestawieniu wszystkich liceów  w Polsce Romer uplasował się bardzo wysoko - na 4 miejscu.

Rabka-Zdrój we władzach ZMP
W Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli miast członkowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Podczas spotkania odbyło się szkolenie nt. „VI faza Programu Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia – cele strategiczne i ich  realizacja.

Sprzątanie rzek
Czyszczenie koryt Poniczanki, Słonki i Raby jest już tradycją Koła nr 19 Polskiego Związku Wędkarskiego w Rabce-Zdroju. W sobotę 25 kwietnia członkowie koła i ich rodziny spotkali się na placu targowym w Rabce-Zdroju, po czym w małych grupach rozpoczęli zbieranie śmieci w korytach  wyżej wymienionych cieków wodnych.

Burmistrz wśród najlepszych Samorządowców Ziem Górskich
W Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu odbyła się gala finałowa plebiscytu „Osobowość Ziem Górskich”. Gościem specjalnym była Pani Elżbieta Bieńkowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.


Gimnazjum w Ponicach znalazło się w czołówce szkół w powiecie nowotarskim rywalizujących w eliminacjach do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-czeństwa w Ruchu Drogowym.
Strefa rekreacji w Ponicach


W Ponicach na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju powstało ogólnodostępne, nowoczesne i stylowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

"Zbóje" uczyli bezpieczeństwa
25 kwietnia motocykliści  z grupy "Zbóje z gór" z Rabki we współpracy z Urzędem Miejskim i Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju promowali oni wśród kierowców samochodów zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie w kontaktach z motocyklistami.

Stare samochody na ulicach miasta
Po raz czwarty do Rabki-Zdroju zawitali amatorzy zabytkowych samochodów.

„Misja Przyroda”
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce zakwalifikowała się do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych”, organizowanego przez Fundację Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. 05 marca 2015 roku Gmina Rabka-Zdrój przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Chabówce, mgr Lucjana Kapery zawarła umowę z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w sprawie realizacji projektu: "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych". Od 11-15.05 br. w zajęciach w Tatrzańskim Parku Narodowym będzie brało udział 32 uczniów z klas IV – VI SP. Regularna ich działalność będzie dostępna na koncie szkoły Misja Przyroda na Facebooku  


Biblioteka na stacji PKP
7 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki w odrestaurowanym budynku Dworca PKP. W otwarciu uczestni-czyli: burmistrz Ewa Przybyło, jej  zastępca Robert Wójciak, poseł Edward Siarka, proboszczowie rabczańskich parafii - ks. Paweł Duźniak z parafii św. Marii Magdaleny, który poświęcił obiekt oraz ks. proboszcz Dariusz Pacula z parafii św. Teresy, dyrektor MOK Joanna Lelek,  Wojciech Kusiak z Muzeum Orkana, dyrektor regionalny ds. eksploatacji nieru-chomości PKP Grzegorz Lewczuk i Maciej Panasewicz, naczelnik Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru w Chabówce oraz Jerzy  Woźniakiewicz, dyrektor Woje-wódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie.
O historii rabczańskiej biblioteki opowiedziała nam jej dyrektor, Pani Anna Gąsior - str.16.

Deklaracja współpracy
8 kwietnia, w oddanym dzień wcześniej budynku Miejskiej Biblioteki uroczyście podpisano deklarację współpracy w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinan-sowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woje-wództwa małopolskiego – Mało-polska w zdrowej atmosferze”. Pod porozumieniem podpisy złożyli  przedstawiciele władz Woj. Małopolskiego i funduszy wojewódzkich: wicemarszałek Wojciech Kozak, Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW w Krakowie,  Andrzej Guła – Prezes Stowarzyszenia   Krakow-ski Alarm Smogowy oraz mało-polscy samorządowcy, a wśród nich burmistrz Rabki, Ewa Przybyło. Wartość projektu  LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma m.in.... pomagać lokalnym samorzą-dom w wymianie niskosprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie nisko-emisyjne, czyli np. kotły olejowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne oraz nowoczesne kotły na paliwa stałe, które spełniają normy w zakresie emocji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach Regio-nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach 2014-2020 na działania związane z polityką energetyczną przewidziano alokację o łącznej wartości 420 mln euro. Z tych pieniędzy aż 100 mln euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych i rozwój sieci ciepłowniczych, 96 mln euro na termomodernizację budynków publicznych i wielo-rodzinnych, 140 mln euro na transport niskoemisyjny, 65 mln euro na odnawialne źródła energii oraz 19 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

"Stan powietrza w Rabce-Zdroju i okolicach oraz sposoby jego ratowania”
Pod takim tytułem odbyła się 13 kwietnia w kawiarni „Zdrojowa” konferencja, zorganizowana przez klub radnych Nasze Miasto Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.Podczas spotkania Ryszard Listwan z WIOŚ omówił wyniki okresowych pomiarów powietrza oraz zaprezentowano nowoczesne rozwiązania technik grzewczych.

Z Comeniusem w Czechach
Dwie uczennice Liceum Ogólno-kształcącego Zespołu Szkół Uzdro-wiskowych w Rabce-Zdroju -  Małgorzata Darłak i Renata Jankowska, dyrektor Urszula Dec- Palarczyk oraz 3 nauczycieli i 2 wychowawców Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych wzięło udział w kolejnym i zarazem ostatnim spotkaniu projektowym w szkole koordynującej projekt w Velka Bystrice w Republice Czeskiej w dniach 25 – 29 marca 2015.
W spotkaniu oprócz delegacji polskiej uczestniczyła delegacja szkoły partnerskiej z Bolonii.

"Dwieście lat!"
Burmistrz Ewa Przybyło, w towa-rzystwie p. Agnieszki Cukrzycoń kierownika USC i przedstawicielek ZUS, odwiedziła panią Antoninę Karkulę z Rdzawki, która w kwiet-niu obchodziła 100. urodziny. Z tej okazji burmistrz złożyła jej życzenia oraz listy, jakie skierowali do niej Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i premier RP Ewa Kopacz.

Romer wysoko w rankingach
W poprzednim numerze infor-mowaliśmy o sukcesie I LO w Rabce-Zdroju, które okazało się najlepsze w woj.małopolskim pod względem EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). W rankingu tym uwzględnia się przyrost wiedzy uczniów z matematyki i języka polskiego, porównuje się poziom ich wiedzy  na wejściu to znaczy w roku 2012, kiedy rozpoczęli naukę w liceum z poziomem na wyjściu – ukończenie liceum. Także w  zestawieniu wszystkich liceów  w Polsce Romer uplasował się bardzo wysoko - na 4 miejscu.
21 kwietnia „Gazeta Wyborcza” ogłosiła swój  ranking  najlepszych liceów małopolskich, uwzględ-niający liczbę olimpijczyków, stypendystów oraz wyniki matury w 2014 roku. W rankingu tym Romer zajmuje 9 miejsce w woje-wództwie. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 lat wszyscy maturzyści  Romera, którzy rozpoczęli naukę w klasie trzeciej, ukończyli liceum i wszyscy z powodzeniem zdali maturę, a w ubiegłym  roku dokonali tego w pierwszym terminie, bez popra-wek (jedyna szkoła w powiecie nowotarskim).

Rabka-Zdrój we władzach ZMP
W Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli miast członkow-skich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Podczas spotkania odbyło się szkolenie nt. „VI faza Programu Zdrowe Miasta Świa-towej Organizacji Zdrowia – cele strategiczne i ich  realizacja. Rola samorządów lokalnych  w profi-laktyce chorób narządu wzroku (w tym jaskry)”. Podczas obrad przeprowadzono także wybory do władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję, tj. na lata 2015 – 2018: Nowy Zarząd Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich tworzą: Iwona Iwonicka (Łódź) – prezes, Elżbieta Dybowska (Poznań) - I wiceprezes, Ewa Przybyło (Rabka - Zdrój) - II wiceprezes, Katarzyna Subiekta (Białystok)   i Mirosław Tarkowski (Świdnik) – członkowie Zarządu.

Sprzątanie rzek
Czyszczenie koryt Poniczanki, Słonki i Raby jest już tradycją Koła nr 19 Polskiego Związku Wędkars-kiego w Rabce-Zdroju. W sobotę 25 kwietnia członkowie koła i ich rodziny spotkali się na placu targowym w Rabce-Zdroju, po czym w małych grupach rozpoczęli zbieranie śmieci w korytach  wyżej wymienionych cieków wodnych. Po kilku godzinach doliczono się ok. 30 worków śmieci. Straż Miejska podczas akcji przepro-wadziła też  kontrole posesji pod kątem wypuszczania ścieków.
Podczas wędrówek po korytach rzek można było zauważyć duże ławice szczebli oraz pstrągi, zaskrońce, trafiła się też wydra. Bobry wyprowadziły się z centrum miasta.
Z roku na rok jest coraz lepiej widać to po każdym kroku w korycie rzeki. Świadomość mieszkańców przekłada się na  ilość i na jakość śmieci. Szkoda, że wciąż są tacy, dla których przyroda to tylko „jeszcze jeden kosz na śmieci”.

Burmistrz wśród najlepszych Samorządowców Ziem Górskich
W Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu odbyła się gala finałowa plebiscytu „Osobowość Ziem Górskich”. Gościem specjalnym była Pani Elżbieta Bieńkowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W uro-czystości brali też udział m.in.... Ivan Skorupa - Konsul Generalny Republiki Słowacji w Polsce oraz Tadeusz Frąckowiak - Konsul Generalny Polski na Słowacji, Wicewojewoda Śląski - Mirosław Szemla. Jedną z kategorii była kategoria Samorządowiec Ziem Górskich. Tu nominację do finału otrzymała burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło, która podczas gali odebrała dyplom uznania za zajęcie II miejsca w plebiscycie.

Gimnazjum w Ponicach znalazło się w czołówce szkół w powiecie nowotarskim rywalizujących w eliminacjach do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-czeństwa w Ruchu Drogowym. Szkoła w swojej kategorii zajęła II miejsce w powiecie, podczas eliminacji, które odbyły się w Rabie Wyżnej. Po napisaniu testu pisemnego z wiedzy na temat ruchu drogowego, drużyny spraw-dziły swoją wiedzę w praktyce. Uczniowie musieli przejechać wylosowaną trasę w miasteczku rowerowym, pokonać tor przesz-kód, na którym sprawdzili swoje umiejętności techniczne oraz udzielić pierwszej pomocy pozorantom poszkodowanym w wypadku. 27 kwietnia odbyło się wręczenia nagród. Udział w nim wzięli reprezentanci szkoły, dyrektor Stanisław Skawski i burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło.

Strefa rekreacji w Ponicach
W Ponicach na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju powstało ogólnodostępne, nowo-czesne i stylowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Koło boiska sportowego stanęły dwie altany w regionalnym stylu, w tym jedna z miejscem do grillowania oraz ławostoły. Do-datkowo teren, na którym znajdują się altany, został wyposażony w system lamp zasilanych energią słoneczną. Wyposażenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach zostało dofinan-sowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 72 661,00 zł, a całko-wity koszt inwestycji wyniósł 125 215,54. Jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FUDALI”.

"Zbóje" uczyli bezpieczeństwa
25 kwietnia motocykliści  z grupy "Zbóje z gór" z Rabki we współpracy z Urzędem Miejskim i Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju promowali oni wśród kierowców samochodów zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie w kontaktach z motocyklistami.

Stare samochody na ulicach miasta
Po raz czwarty do Rabki-Zdroju zawitali amatorzy zabytkowych samochodów. Trasa XV Tatrzań-skiego Zlotu Pojazdów Zabytko-wych wiodła Zdrojowym Szla-kiem Małopolski: z Krynicy przez Muszynę, Żegiestów, Piwniczną oraz Szczawnicę do Rabki-Zdroju. Tu w Amfiteatrze Miejskim zapre-zentowało się ponad 30 załóg, wśród nich zabytkowe Jaguary, Mercedesy, Riley'e, Triumphy, Skody, ale również Fiaty, Polonezy i Wartburgi. Za kierownicami tych pięknych samochodów siedzieli nie tylko Polacy, len również Czesi, Słowacy, Niemcy i Austriacy. Z kierowcami, których po przyjeździe do miasta witała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Lelek, spotkała się po południu burmistrz Ewa Przybyło i wiceburmistrz Robert Wójciak. Konkurs elegancji o Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju wygrał milicyjny Fiat 125p. Z Rabki uczestnicy Zlotu udali się  do Białki Tatrzańskiej Organizatorem rajdu jest Tatrzański Klub Motoryzacyjny.

„Misja Przyroda”
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce zakwalifikowała się do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych”, organizowanego przez Fundację Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.
05 marca 2015 roku Gmina Rabka-Zdrój przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Chabówce, mgr Lucjana Kapery zawarła umowę z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w sprawie realizacji projektu: "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych".
Od 11-15.05 br. w zajęciach w Tatrzańskim Parku Narodowym będzie brało udział 32 uczniów z klas IV – VI SP. Regularna ich działalność będzie dostępna na koncie szkoły Misja Przyroda na Facebooku