Start Rocznik 2015 (nr 40-50) NR 44 Spacery po Rabce str.5
Spacery po Rabce str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 czerwca 2015 11:00

Głośno w ostatnim miesiącu o rabczańskich ulicach i drogach. Klub Radnych „Nasze Miasto” i jego Przewodniczący zarzuca pani Burmistrz wielokrotne kłamstwa, w swoich pismach często zamieszczają stwierdzenia takie jak  „to przejaw ignorancji władzy rządzącej, nie liczącej się ze zdaniem mieszkańców, nie mającej na względzie dobro ogółu” „nie są to najlepsze osoby do dbania o nasze, mieszkańców interesy”,  „sprawa w mojej opinii polega na śmiesznej manii wielkości.”
Także konkretne działania Klubu w sprawie ulic mogą budzić zdziwienie. Przewodniczący Klubu podjął się uzyskania zgody na budowę ul. Na Banię od mieszkańców tejże ulicy. Odebrał z UM stosowne oświadczenia dla każdego z mieszkańców wraz mapką ilustrującą planowany zakres robót. Jednak zamiast tego oświadczenia, „Kosztem czasu własnego i innych mieszkańców przygotowaliśmy zgodne z prawem oświadczenia/zgody oraz prawidłowe mapy”. Tyle tylko, że nowe oświadczenia wrażały zgodę na prace … w zakresie istniejącego pasa drogowego, na co w zasadzie Urzędowi żadnej zgody ani oświadczeń nie trzeba. W praktyce okazało się,że radny Hajdyła wystąpił do mieszkańców o zablokowanie inwestycji. „Byłoby też hipokryzją nie powiedzieć, że jest też dla mnie ważne, jak dla każdego, aby jadąc do domu, nie wpadać co i rusz w dziury, i żeby moje dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do domu. To chyba zrozumiałe. Pokazać innym, że wystarczy odrobina chęci i można zmienić na lepsze świat wokół siebie.” No i zmiany rozpoczęte, tylko jakby bez zmian i raczej nie na lepsze. Zatem zamiast normalnej ulicy, z chodnikiem i poboczem, górna część ulicy, prowadząca do dużego sanatorium, nie mniejszego pensjonatu i kilku mniejszych, pozostanie wąską uliczką bez chodnika. A przecież finansowanie tej ulicy pochodzi z Urzędu Wojewódzkiego, nie obciąża budżetu miasta.  
Czy stać nas na BYLEJAKOŚĆ? To pyta słusznie oburzony  Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka, pan Edward Żurek, wspierający Klub „Nasze Miasto”. Tyle tylko, że w sprawie innej ulicy.  
Świadczy to narastającym konflikcie między Klubem Radnych „Nasze miasto” a Burmistrzem i  trzeba przyznać, że te informacje mogą budzić niepokój mieszkańców, tym bardziej, że ze strony Urzędu brak zdecydowanych odpowiedzi na stawiane zarzuty.

Wzór oświadczenia na zgodę przebudowy ul. Na Banię przygotowany przez UM:

 

Oświadczenie

Jako właściciel / posiadacz działki(ek) ewidencyjnej(ych) nr   obręb Rabka -Miasto,
oświadczam, że nieodpłatnie wyrażam zgodę na wykonywanie przez inwestora
—Gminę Rabka - Zdrój, robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.
„Przebudowa drogi ul. Na Banię w Rabce - Zdroju" i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Zgodnie z załącznikiem graficznym:

- obszar działki nr ewid.       zajęty pod inwestycję wynosi       m2.


.............................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

1.    
PESEL i NR DOWODU OSOBISTEGO
PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

2.    

PESEL i NR DOWODU OSOBISTEGO
PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

 

Poniżej wzór przygotowany przez Przewodniczącego Klubu "Nasze Miasto"

Oświadczenie
My, niżej podpisani właściciele działki ewid. nr     , położonej w obrębie: Rabka-Zdrój,
przy drodze publicznej - ul. Na Banię oświadczamy, że wyrażamy zgodę i poparcie na nieodpłatne
wykonanie przez inwestora - Gminę Rabka - Zdrój, robót budowlanych związanych z realizacją
zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Na Banię w Rabce - Zdroju" w zakresie istniejącego pasa
drogowego. Zakres istniejącego pasa drogowego wraz ze stanem ewidencyjnym nieruchomości oraz
zasięgiem wyrażonej niniejszym oświadczeniem zgody, przedstawiono na załączniku do niniejszego
oświadczenia (linią przerywaną koloru czerwonego ) - załącznik nr 1 „ Mapa zasadnicza".

Oświadczamy, że nigdy wcześniej nie podpisywaliśmy żadnych zgód związanych z realizacją
tego zadania. Nie zgadzamy się na zajęcie części naszej nieruchomości w związku z przedstawionym
nam nowym przebiegiem drogi (poszerzenie istniejącego pasa drogowego i zajęcie części naszej
nieruchomości - wykazane na załączniku graficznym wykonanym przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju
- zał. nr 2 do niniejszego oświadczenia), ponieważ zadanie nie mogłoby się kwalifikować jako
przebudowa drogi ulicy Na Banię tylko budowa, a tym samym wymagałoby to uzyskania
dodatkowych pozwoleń. Zarówno nam jak i wszystkim mieszkańcom ulicy Na Banię, zależy aby
inwestycja została zrealizowana w bieżącym roku budżetowym. Uważamy, że modernizacja ulicy
Na Banię w istniejącym zakresie pasa drogowego (w granicach istniejących ogrodzeń ¡/lub granic
ewidencyjnych) jest wystarczająca i słuszna.

W przypadku naruszenia, w trakcie prac budowlanych, urządzeń i budowli, będących naszą
własnością lub będących w naszym posiadaniu (np. ogrodzenia, podmurówki, ciągu wjazdowego,
podjazdów, chodnika, obrzeża oraz jakiegokolwiek innego urządzenia), należy przywrócić je do stanu
pierwotnego, a w przypadku wjazdu na posesję nawiązać do nowego ciągu komunikacyjnego
po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.

Oświadczenie jest sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
RABKA-ZDRÓJ, 16.03.2015 r. MIEJSCOWOŚĆ, DATA